www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phái, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 


THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

 

 

 

Bài T #91:

 

 

  

阮攸

題大灘馬伏波廟

鑿通嶺道定炎墟
蓋世功名在史書
向老大年矜钁鑠
除衣食外盡贏餘
大灘風浪留前烈
古廟松杉隔故閭
日暮城西荊棘下
霪潭遺梅更何如-------
 

Nguyễn Du


Đề Đại Than Mă Phục Ba Miếu
 

Tạc thông lĩnh đạo định Viêm khư
Cái thế công danh tại sử thư
Hướng lăo đại niên căng quắc thước
Trừ y thực ngoại tẫn doanh dư
Đại Than phong lăng lưu tiền liệt
Cổ miếu tùng sam cách cố lư
Nhật mộ thành Tây kinh cức hạ
Dâm Đàm di hối cánh hà như--------


Dịch giả : Thanh Phong

 

Bài Dịch Số 1

 

Đề Miếu Mă Phục Ba ở Đại Than
 

Đục xuyên Ngũ Lĩnh về Nam
 Mong cho sử sách ghi hàm công danh
 Đă già lưng ngựa vẫn nhanh
 Áo cơm đă đủ c̣n tranh hùng ǵ ?
 Đập gềnh phá thác mà đi
 Miếu xưa cây phủ c̣n ghi dấu này
 Tây thành chinh chiến góc gai
 Lui quân Lăng Bạc, hận nơi Dâm Đàm 

 

 

Bài Dịch Số 2

 

 

Đề Miếu Mă Phục Ba ở Đại Than
 

Xuyên đường Ngũ Lĩnh đánh qua Nam
 Sử có ghi công, việc đă làm
 Già lăo sao c̣n khoe quắc thước
 Ngoài cơm với áo có cần ham ?
 Đại Than sóng gió ghi danh lại
 Miếu cổ xa quê khuất rặng sam
 Gai góc thành Tây chiều vắng lặng
 Nhớ chăng nỗi hận chốn Dâm Đàm ?

 

 


                         
 

 

 

 

 

 Xem Bài Thơ số 92

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

   

 

www.ninh-hoa.com