www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phái, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 


THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

 

 

 

Bài T #92:

 

 

  

阮攸

黃巢兵馬

 

大小花山數里分

黃巢遺蹟在江津

豈知金統秦中帝

乃出孫山榜外人

誤國每因拘限量

窮時自可變風雲

遠來擬問千年事

戶搖頭若不

 


-------
 

Nguyễn Du

 

Hoàng Sào Binh Mă


Đại tiểu Hoa Sơn số lư phân

Hoàng Sào di tích tại giang tân

Khởi tri Kim Thống Tần trung đế

Năi xuất Tôn Sơn bảng ngoại nhân

Ngộ quốc mỗ nhân câu hạn lượng

Cùng thời tự khả biến phong vân

Viễn lai nghĩ vấn thiên niên sự

Giang hộ dao đầu nhược bất văn.--------


Dịch giả : Thanh Phong

 

Bài Dịch Số 1

 

Binh Mă Hoàng Sào

 

Hoa-sơn lớn, nhỏ mấy dặm đàng

Hoàng Sào lưu dấu bến đ̣ ngang

Nhớ xưa Kim-Thống vua Tần cũ

Độ ấy đi thi đă lỡ làng

Việc nước hỏng v́ câu nệ quá

Con người cũng có lúc song tàng

Phương xa hỏi chuyện muôn năm cũ

Ông lái làm lơ chẳng ngó ngàng 

 

 

Bài Dịch Số 2

 

Binh Mă Hoàng Sào

 

Dăy núi Hoa sơn, ngọn thấp cao

Bến sông ghi dấu chuyện Hoàng Sào

Nhớ xưa Kim Thống, vua Tần quốc

Lều chơng đi thi cũng lộn nhào

Câu nệ, cản đường lo việc nước

Thế cùng, xoay được cả trăng sao

Khách xa ướm hỏi, ngàn năm trước

Thuyền chủ làm ngơ, chẳng tiếng nào

 

 


                         
 

 

 

 

 

 Xem Bài Thơ số 93

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

   

 

www.ninh-hoa.com