www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phái, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 


THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

 

 

 

Bài T #99:

 

 

 

 

 

阮攸

山塘夜泊

 

午夢醒來

斜日掩窗扉

風勁維船早

山高得月遲

倚篷千里望

合眼隔年思

莫近蒼岸宿

啼猿徹夜悲-------

 

Nguyễn Du

 

Sơn Đường Dạ Bạc


Ngọ mộng tỉnh lai văn

Tà nhật yểm song phi

Phong kính duy thuyền tảo

Sơn cao đắc nguyệt tŕ

Ỷ bồng thiên lư vọng

Hợp nhăn cách niên ti (tư)

Mạc cận thương nhai túc

Đề viên triệt dạ bi--------


Dịch giả : Thanh Phong

 

Bài Dịch Số 1

 

Đêm Đậu Thuyền Ở Sơn Đường


Ngủ ngày, tỉnh dậy muộn màng

Bóng tà dọi chói, vội vàng khép song

Gió to, neo bỏ giữa ḍng

Núi cao che mất trăng trong nửa vành

Dựa mui thuyền dáng chiêu đăm

Xa nhà chốc đă một năm trời rồi

Thuyền ta tránh ngọn núi nhồi

Vượn kêu ta sẽ đứng ngồi thâu đêm

 

 


 

 

 

Bài Dịch Số 2

 

Đêm Đậu Thuyền Ở Sơn Đường

 

Tỉnh mộng trưa đă muộn

Đóng của chặn nắng xiên

Neo thuyền kẻo gió cuốn

Núi cao trăng chậm lên

Tựa thuyền nh́n ngàn dặm

Xa nhà đă quá niên

Đừng đậu thuyền gần núi

Nghe vượn hú thêm phiền

 

 


                         
 

 

 

 

 

 Xem Bài Thơ số 100

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

   

 

www.ninh-hoa.com