www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phái, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 T
HANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có  Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái, Nguyễn Vạn An,

và các bạn khác.


 

 

 

 

Bài Thơ #184:

 

 

 


 

阮攸 

寄玄虛子

 

天台山前獨閉門,

西風塵垢滿中原。

田家不治南山豆,

戶常空北海樽。
野鶴浮雲時一見,

清風明月夜無言。

遠來誌取相尋路,

家在鴻山第一村。

 

-------

 

Kư Huyền Hư tử

 

Thiên Thai sơn tiền độc bế môn,

Tây phong trần cấu măn trung nguyên.

Điền gia bất trị Nam Sơn đậu,

Bần hộ thường không Bắc Hải tôn.

Dă hạc phù vân th́ nhất kiến,

Thanh phong minh nguyệt dạ vô ngôn.

Viễn lai chí thủ tương tầm lộ,

Gia tại Hồng Sơn đệ nhất thôn.

 

 

 

 

Bài Dịch Số 1:

Dịch giả : Vũ Tiến Phái

 

Gửi Huyền Hư Tử

 

Nhà thường đóng cửa trước Thiên Thai

Cát bụi Trung Nguyên gió thổi dài

Nhà nông trên núi không trồng đậu

Thiếu rượu v́ nghèo chẳng đăi ai

Hạc nội mây ngàn anh khó gặp

Trăng thanh gió mát một ḿnh hoài

Nơi xa anh đến t́m tôi nhớ

Nhà đầu núi Lĩnh đó chẳng sai

 

 

 

 

 

 

Bài Dịch Số 2:

Dịch giả: Trần Cao Tần

 

 

Gửi Huyền Hư Tử

 

Nhà tôi trước núi Thiên Thai 

Cửa cài tránh gió thổi dài Trung Nguyên 

Nhà nông trồng đậu không chuyên 

Không rượu để đăi bạn hiền Khổng Dung 

Mây ngàn hạc nội ngóng trông 

Trăng thanh gió mát một ḷng đợi đây 

Anh ơi hăy đến nơi này 

Nhà nơi Hồng Lĩnh tỏ bày bạn xa

 

 

 

 

 

Bài Dịch Số 3:

Dịch giả: Nguyễn Vạn An

 

 

Gửi Huyền Hư Tử

 

Nhà tôi trước ngọn Thiên Thai,

Luôn luôn cửa đóng then cài tháng năm

Trung nguyên gió cát bịt bùng

Nhà nông mà chẳng biết trồng đậu khoai,

Khổng Dung nào dám với tay

Cài ṿ để trống, biết ai huyên hàn

Anh như hạc nội mây ngàn

Phận tôi gió mát trăng thanh được ǵ

Ở xa đường cố t́m đi

Núi Hồng là ngọn tôi th́ ở đây.

 

 


 

 

 

 

 

Xem Bài Thơ số 185

 

 

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
 

Một Nhóm Anh Em gồm có  Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
Nguyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái, Nguyễn Vạn An,

và các bạn khác.

 

   

 

www.ninh-hoa.com