www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phái, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 T
HANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có  Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái, Nguyễn Vạn An,

và các bạn khác.


 

 

 

 

Bài Thơ #185:

 

 

 


 

阮攸 

寄江北玄虛子


 長安去不息,
 鄉思在天涯。
 天涯不可見,
 但見塵與沙。
 西風脫木葉,
 白露損黃花。
 珍重好自愛,
 秋高霜露多。

 

 

-------

Kư giang bắc
Huyền Hư tử

 

 Trường An khứ bất tức,
  Hương tứ tại thiên nha (nhai).
  Thiên nha bất khả kiến,
  Đăn kiến trần dữ sa.
  Tây phong thoát mộc diệp,
  Bạch lộ tổn hoàng hoa.
  Trân trọng hảo tự ái,
  Thu cao sương lộ đa.


 

 

 

 

Bài Dịch Số 1:

Dịch giả: Vũ Tiến Phái

 
 Gửi Huyền Hư Tử
người Giang Bắc
 

Trường An anh đi biệt
  Chắc vẫn nhớ quê nhà
  T́m chân trời không thấy
  Thấy cát bụi mù sa
  Gió xạc xào lá rụng
  Sương xơ xác tàn hoa
  Giữ ḿnh xin anh trọng
  Ngày thu sương nhạt nhoà

 

 

 

 

Bài Dịch Số 2:

Dịch giả: Nguyễn Vạn An

 

 
  Gửi Huyền Hư Tử

người Giang Bắc


  Anh đi biệt xứ Trường An
  Chân trời có nhớ quê hương thuở nào
  Chân trời có thấy ǵ đâu
  Thấy chăng gió lộng bụi trào cát bay
  Anh ơi hoa cúc rụng đầy
  Thu về càng sớm sương bay càng nhiều
  Giữ ḿnh xin giữ cho nhau...

 

 

 

 

 

Bài Dịch Số 3:

Dịch giả: Trần Cao Tần

 

 Gửi Huyền Hư Tử

người Giang Bắc


  Anh đi biệt tăm hơi
  Trường An tận chân trời
  Chân trời nào đâu thấy
  Chỉ cát bụi đầy vơi
  Gió Tây tung thổi lá
  Hoa cúc rụng khắp nơi
  Hăy giữ ḿnh cho kỹ
  Vào thu sương nặng rơi

 

 

 

 

 

Bài Dịch Số 4:

Dịch giả: Trần Cao Tần

 

 
  Gửi Huyền Hư Tử
người Giang Bắc


  Ai đi biền biệt Trường An
  Quê hương vẫn nhớ miên man chạnh ḷng
  Xa xa chỉ thấy trời không
  Chỉ toàn gió bụi bềnh bồng khắp nơi
  Gió Tây thổi lá tung rơi
  Ngàn hoa cúc rụng đầy vơi sân ngoài
  Giữ thân ấm áp anh ơi
  Mùa thu đă đến sương rơi khắp trời

 


 

 

 

 

 

Xem Bài Thơ số 186

 

 

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
 

Một Nhóm Anh Em gồm có  Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
Nguyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái, Nguyễn Vạn An,

và các bạn khác.

 

   

 

www.ninh-hoa.com