www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phái, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 T
HANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có  Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái, Nguyễn Vạn An,

và các bạn khác.


 

 

 

 

Bài Thơ #187:

 

 

 


 

阮攸 

別阮大郎其二

 

送君歸故丘,

我亦浮江漢。

千里不相聞,

一心未嘗間。

夜黑豺虎驕,

月明鴻雁散。

兩地各相望,

浮雲應不斷。

 

 

-------

 

Biệt Nguyễn đại lang kỳ 2

 

Tống quân quy cố khâu,

Ngă diệc phù Giang Hán.

Thiên lư bất tương văn,

Nhất tâm vị thường gián.

Dạ hắc sài hổ kiêu,

Nguyệt minh hồng nhạn tán.

Lưỡng địa các tương vương (vọng),

Phù vân ưng bất đoạn.

 

 

 

Bài Dịch Số 1:

Dịch giả: Vũ Tiến Phái

 

 

Biệt Nguyễn Đại Lang Kỳ 2

 

Tiễn anh về quê rồi

Qua sông một ḿnh tôi

Ngàn dặm xa, tin vắng

Ḷng nhung nhớ khôn nguôi

Tối hoành hành sói hổ

Trăng sáng chim tả tơi

Xa nhau cùng mong ngóng

Đừng đứt áng mây trôi


  

 

Bài Dịch Số 2:

Dịch giả: Trần Cao Tần

 

 

Biệt Nguyễn Đại Lang Kỳ 2

 

Anh đă về đến nhà 

Tôi qua sông trở lại 

Tin vắng ngàn dặm xa 

Vẫn nhớ anh măi măi 

Nhạn bay dưới trăng ngà 

Rừng kêu gầm hổ sói 

T́nh bạn vẫn thiết tha 

Mây bay không ngừng lại

 

 


 

 

 

Xem Bài Thơ số 188

 

 

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
 

Một Nhóm Anh Em gồm có  Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
Nguyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái, Nguyễn Vạn An,

và các bạn khác.

 

   

 

www.ninh-hoa.com