www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phái, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 T
HANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có  Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái, Nguyễn Vạn An,

và các bạn khác.


 

 

 

 

Bài Thơ #189:

 

 

 


 

阮攸 

臥病其二

 

春寒夏暑故相侵,

一臥鴻山歲月深

明鏡曉寒開老瘦,

柴扉夜靜閉呻吟。

十年夙疾無人問,

九轉還丹何處尋。

安得玄關明月見,

陽光下照破群陰。

 

-------

 

Ngọa bệnh kỳ 2

 

Xuân hàn hạ thử cố tương xâm,

Nhất ngọa Hồng Sơn tuế nguyệt thâm.

Minh kính hiểu hàn khai lăo sấu,

Sài phi dạ tĩnh bế thân ngâm.

Thập niên túc tật vô nhân vấn,

Cửu chuyển hoàn đan hà xứ tầm?

An đắc huyền quan minh nguyệt hiện,

Dương quang hạ chiếu phá quần âm.

 

 

 

 

 

 

Bài Dịch Số 1:

Dịch giả: Vũ Tiến Phái

 

  

Nằm bệnh kỳ 2

 

Xuân lạnh qua hè nóng tiếp ngay sau

Núi non Hồng ngày tháng cứ trôi mau

Để thêm gầy già trong gương mỗi sáng

Thanh vắng đêm nằm, cửa đóng ḷng đau

Bệnh cũ mười năm không ai thăm hỏi

Thuốc luyện chín lần chữa được t́m đâu

Ước chi trăng lên chiếu qua khung cửa

Để có chút ǵ soi sáng đêm thâu

 

 

  

 

Bài Dịch Số 2:

Dịch giả: Trần Cao Tần

 

  

Nằm bệnh kỳ 2

 

Xuân lạnh hè nồng cứ tiếp nhau 

Vửa về Hồng Lĩnh đă qua mau 

Soi gương thấy bóng gầy già quá 

Cửa đóng nằm rên đêm lạnh đau 

Bệnh cũ mười năm ai biết đến 

Thuốc tiên chín tuổi luyện t́m đâu 

Ước chi trăng hiện ngoài song cửa 

Chiếu ánh trăng thanh sáng một màu

 

 

  

 

Bài Dịch Số 3:

Dịch giả: Nguyễn Vạn An

 

  

Nằm bệnh kỳ 2

 

Xuân hè lạnh nóng quấy chi nhau

Hồng Lĩnh ba năm lướt quá mau

Sáng giậy soi gương ḿnh già khọm

Đêm nằm rên phận cửa cài sâu

Mười năm bệnh cũ nào ai hỏi

Chín luyện liều tiên biết kiếm đâu

Ước ǵ trăng lên ngay trước cửa

Bóng đêm xua hết trọn một chầu !

 

 


 

 

 

Xem Bài Thơ số 190

 

 

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
 

Một Nhóm Anh Em gồm có  Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
Nguyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái, Nguyễn Vạn An,

và các bạn khác.

 

   

 

www.ninh-hoa.com