www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phái, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 T
HANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có  Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái, Nguyễn Vạn An,

và các bạn khác.


 

 

 

 

Bài Thơ #191:

 

 

 


 

阮攸

 

衣冠達者志青雲,

吾亦樂吾麋鹿群。

解釋閒情安在獲,

屏除異類不妨仁。

麝眠淺草香猶濕,

犬渡重山吠不聞。

浮世為歡各有道,

驅車擁蓋是何人。

 

-------

 

Liệp

Y quan đạt giả chí thanh vân,

Ngô diệc lạc ngô my lộc quần.

Giải thích nhàn t́nh an tại hoạch,

Bính trừ dị loại bất phương nhân.

Xạ miên thiển thảo hương do thấp,

Khuyển độ trùng sơn phệ bất văn.

Phù thế vi hoan các hữu đạo,

Khu xa ủng cái thị hà nhân.

 

 

 

 

 

 

 

Bài Dịch Số 1:

Dịch giả: Trần Cao Tần

 

  

Đi Săn

 

Hiển đạt quan quân chí tận mây 

Hươu nai làm bạn cũng vui đây 

Đi săn chỉ cốt tâm thư thái 

Nếu mắc lỡ lầm cũng chẳng may 

Con vật xông hương trên băi cỏ 

Qua non mất tiếng chó tru ngày 

Mỗi người một thú vui riêng biệt 

Lọng đón là ai, ai có hay ?

 

 

  

 

 

Bài Dịch Số 2:

Dịch giả: Vũ Tiến Phái

 

  

Đi Săn

 

Hiển đạt làm quan chí trên mây

Vui với hươu nai những tháng ngày

Cốt chi bắt lắm, cần thư thái

Giết loài thú lạ tội ai hay

Chó băng qua núi thôi nghe sủa

Thơm ướt cỏ non hươu ngủ say

Ở đời nhiều cách t́m vui thú

Lọng xe đưa đón những ai đây ?

 

 

  

 

Bài Dịch Số 3:

Dịch giả: Nguyễn Vạn An

 

Đi Săn

 

Người ta hiển đạt trên đời,

Làm quan chí ở trên trời trên mây,

C̣n ta vui với hươu nai,

Đi săn chỉ giết một vài thú thôi

Cốt sao tâm tịnh thảnh thơi

Đi săn mà giữ ḷng người mới hay

 

Xạ hương nằm ngủ băi ngoài

Mùi hương thoang thoảng một đoài cỏ non

Chó đâu băng núi trên cồn

Tiếng kêu ngay đó có c̣n thấy đâu

Thú vui ḿnh chẳng như nhau

Lọng xe đưa đón người nào vậy ta ?

 

 

 


 

 

 

 

Xem Bài Thơ số 192

 

 

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
 

Một Nhóm Anh Em gồm có  Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
Nguyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái, Nguyễn Vạn An,

và các bạn khác.

 

   

 

www.ninh-hoa.com