www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phái, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 T
HANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có  Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái, Nguyễn Vạn An,

và các bạn khác.


 

 

 

 

Bài Thơ #194:

 

 

 


 

阮攸

雜吟其二

 

龍尾江頭屋一間,

幽居愁極忽知歡。

達人心境光如月,

處士門前青者山。

枕畔束書扶病骨,

燈前斗酒起衰顏。

灶頭終日無煙火,

窗外黃花秀可餐。

 

 -------

 

Tạp ngâm kỳ 2

 

Long Vĩ giang đầu ốc nhất gian,

U cư sầu cực hốt tri hoan.

Đạt nhân tâm cảnh quang như nguyệt,

Xử sĩ môn tiền thanh giả san.

Chẩm bạn thúc thư phù bệnh cốt.

Đăng tiền đấu tửu khởi suy nhan.

Táo đầu chung nhật vô yên hoả,

Song ngoại hoàng hoa tú khả xan.

 

 

 

 

 

Bài Dịch Số 1:

Dịch giả: Vũ Tiến Phái

 

  

Tạp Ngâm Kỳ 2

 

Đầu sông Long Vỹ có một nhà

Người đang buồn bực bỗng vui ca

Như trăng sáng tỏ ḷng khoáng đạt

Trước cửa xanh lam núi trải xa

Cạnh gối sách chồng quên bệnh tật

Trước đèn uống rượu tỉnh tươi ra

Suốt ngày trong bếp không đỏ lửa

Ngoài song vàng cúc đói ăn hoa

 

  

 

 

Bài Dịch Số 2:

Dịch giả: Nguyễn Vạn An

 

Tạp Ngâm Kỳ 2

 

Đầu sông Long Vĩ một căn nhà

Có ai buồn bực bỗng vui ra

Cơi ḷng khoáng đạt như trăng sáng

Trước cửa xanh rờn ngọn núi xa

Cạnh gối, sách ŕu thân bệnh tật

Bên đèn, rượu đỡ mặt tươi hoa

Suốt ngày gian bếp đâu khói lửa

Ngoài cửa cúc vàng ăn được mà.

  

 

  

 

Bài Dịch Số 3:

Dịch giả: Trần Cao Tần

 

Tạp Ngâm Kỳ 2

 

Long Vĩ bên sông một mái tranh 

Hát vui cho dứt hết buồn tênh 

Ḷng người thanh tịnh như trăng sáng 

Trước cửa núi ngàn như thảm xanh 

Thân bệnh dựa nằm bên cạnh gối 

Sắc buồn rượu uống vói trăng thanh 

Bếp lạnh suốt ngày không lửa đỏ 

Ngoài song hoa cúc nở vàng xanh

 

 


 

 

 

 

 

Xem Bài Thơ số 195

 

 

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
 

Một Nhóm Anh Em gồm có  Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
Nguyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái, Nguyễn Vạn An,

và các bạn khác.

 

   

 

www.ninh-hoa.com