www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phái, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 T
HANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có  Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái, Nguyễn Vạn An,

và các bạn khác.


 

 

 

 

Bài Thơ #196:

 

 

 


 

阮攸

吊羅城歌者

 

一枝濃艷下蓬瀛,

春色嫣然動六城。

天下何人憐薄命,

塚中應自悔浮生。

胭脂不洗生前障,

風月空留死後名。

想是人間無識趣,

九泉去伴柳耆卿。

 

 -------

 

 Điếu La Thành ca giả

 

Nhất chi nùng diễm há Bồng Doanh,

Xuân sắc yên nhiên động lục thành.

Thiên hạ hà nhân liên bạc mệnh ?

Trủng trung ưng tự hối phù sinh.

Yên chi bất tẩy sinh tiền chướng

Phong nguyệt không lưu tử hậu danh.

Tưởng thị nhân gian vô thức thú,

Cửu tuyền khứ bạn Liễu Kỳ Khanh.

 

 

 

 

 

Bài Dịch Số 1:

Dịch giả: Vũ Tiến Phái

 

  Viếng Ca Nữ Đất La Thành

Từ cơi tiên về như cánh hoa

Sáu thành vang tiếng dáng vào ra

Thiên hạ thương ai người mệnh bạc

Dưới mồ hối hận kiếp cầm ca

Phấn son sao rửa xong nghiệp chướng

Chết rồi mang tiếng gió trăng hoa

Chắc nghĩ rằng ḿnh ai hiểu được

Xuống suối vàng bạn với Liễu gia. 

 

 

 

Bài Dịch Số 2:

Dịch giả:  Nguyễn Vạn An

 

Viếng Ca Nữ Đất La Thành

 

Nàng như hoa thắm cơi tiên

Xuống trần nhan sắc ngả nghiêng sáu thành

Hỡi ôi cái kiếp phù sinh

Trời cho mệnh bạc có ngần ấy thôi

Sanh thời nghiệp chướng theo dài

Chết đi chỉ để lại lời gió trăng

Có ai hiểu được cho ḿnh

Suối vàng hỏi Liễu Kỳ Khanh có nh́n ?

  

 

  

 

Bài Dịch Số 3:

Dịch giả: Trần Cao Tần

 

 

Viếng Ca Nữ Đất La Thành

 

Hoa thắm từ cơi thần tiên 

Sắc đẹp uyển huyển làm nghiêng sáu thành 

Mệnh bạc ai kẻ thương t́nh 

Hận cho số kiếp phù sinh mất rồi 

Phấn son nào rửa nghiệp đời 

Gió trăng để tiếng ngậm ngùi xót xa 

Trên đời ai hiểu được ta 

Suối vàng làm bạn Liễu gia đời đời

 

 


 

 

 

 

 

Xem Bài Thơ số 197

 

 

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
 

Một Nhóm Anh Em gồm có  Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
Nguyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái, Nguyễn Vạn An,

và các bạn khác.

 

   

 

www.ninh-hoa.com