www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phái, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 T
HANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có  Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái, Nguyễn Vạn An,

và các bạn khác.


 

 

 

 

Bài Thơ #199:

 

 

 


 

阮攸

清明偶興

 

東風晝夜動江城,

人自悲悽草自青。

春日有身非少壯,

天涯無酒對清明。

村歌初學桑麻語,

野哭時聞戰伐聲。

客舍含愁已無限,

莫敎茅草近階生。

 

 -------

 

Thanh minh ngẫu hứng
 

Đông phong trú dạ động giang thành,

Nhân tự bi thê, thảo tự thanh.

Xuân nhật hữu thân phi thiếu tráng,

Thiên nhai vô tửu đối thanh minh

Thôn ca sơ học tang ma ngữ,

Dă khốc thời văn chiến phạt thanh.

Khách xá hàm sầu dĩ vô hạn,

Mạc giao mao thảo cận giai sinh.

 

 

 

 

 

Bài Dịch Số 1:

Dịch giả: Trần Cao Tần

 

 

Ngẫu hứng tiết Thanh Minh

 

Ngày đêm gió thổi qua thành 

Người buồn buồn măi, cỏ xanh xanh hoài 

Ngày xuân c̣n trẻ đâu này 

Thanh minh không rượu uống say cuộc đời 

Nông dân ta hiểu được rồi 

Ngoài đồng thỉnh thoảng nghe người khóc than

Lữ xá buồn thật mênh mang 

Cỏ mọc gần nữa chỉ càng buồn thêm

 

 

 

Bài Dịch Số 2:

Dịch giả:  Vũ Tiến Phái

 

Ngẫu Hứng Tiết Thanh Minh

 

Gió đông sao c̣n thổi măi bên thành

Người buồn ... buồn mà cỏ xanh vẫn xanh

Ngày đang xuân nhưng ta đâu c̣n trẻ

Biệt phương trời chẳng rượu tiết thanh minh

Tiếng trồng gai dâu, thôn ca dạy hiểu

Đồng nội từng nghe người khóc chiến tranh

Trong lữ xá ngồi một ḿnh buồn lạ

Xin cỏ săng đừng mọc cạnh bên ḿnh

 

 

  

 

Bài Dịch Số 3:

Dịch giả: Nguyễn Vạn An

 

Ngẫu Hứng Tiết Thanh Minh

 

Bên sông gió thổi qua thành ngày đêm

Người buồn cứ buồn, cỏ xanh cứ xanh.

Ngày xuân đă về, ḿnh đâu trẻ nữa,

Góc trời, không rượu trong tiết thanh minh.

Nghe ca thôn dă hiểu người trồng đậu.

Ngoài đồng ai khóc như có chiến tranh.

Ở nơi lữ xá cảnh buồn quá đỗi,

Chớ để cỏ săng c̣n mọc gần thêm

 

 

  

 

Bài Dịch Số 4:

Dịch giả: Nguyễn Vạn An

 

Ngẫu Hứng Tiết Thanh Minh

 

Bên sông gió suốt qua thành

Người buồn sao trách cỏ xanh rù ŕ

Ngày xuân ḿnh đă qua đi

Thanh minh không rượu lấy ǵ làm khuây

Líu lo mấy đứa trồng gai,

Hát câu thôn đă giúp người hiểu nhau

Thoảng đâu tiếng khóc chen vào

Cỏ buồn lữ xá, lỡ nào mọc thêm !

 

 

 


 

 

 

 

 

Xem Bài Thơ số 200

 

 

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
 

Một Nhóm Anh Em gồm có  Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
Nguyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái, Nguyễn Vạn An,

và các bạn khác.

 

   

 

www.ninh-hoa.com