www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phái, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 T
HANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có  Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái, Nguyễn Vạn An,

và các bạn khác.


 

 

 

 

Bài Thơ # 201:

 

 

 


 

阮攸

清決江晚眺

 

浮橋盡處出平田,

歷歷青山在眼前。

古徑樵歸明月擔,

潮門魚送夕陽船。

茫茫遠水三春樹,

落落人家兩岸煙。

極目鄉關在何處

征鴻數點白雲邊。

 

 -------
 

 Thanh Quyết giang văn diểu

 

Phù kiều tận xứ xuất b́nh điền,

Lịch lịch thanh sơn tại nhăn tiền.

Cổ kính tiều quy minh nguyệt đảm,

Triều môn ngư tống tịch đương thuyền.

Mang mang viễn thuỷ tam xuân thụ,

Lạc lạc nhân gia lưỡng ngạn yên.

Cực mục hương quan tại hà xứ?

Chinh hồng sổ điểm bạch vân biên.

 

 

 

 

 

 

Bài Dịch Số 1:

Dịch giả: Vũ Tiến Phái

 

 

Chiều Ngắm cảnh sông Thanh Quyết

 

Bên kia cầu nổi cánh đồng không

Trước mặt xanh lam núi chập chùng

Trăng sáng đường ṃn tiều gánh củi

Thuyền, chiều chài đẩy lúc triều dâng

Cây xuân lẫn nước mờ xa tít

Vương khói nhà ai cạnh bờ sông

Quê hương đâu nhỉ nh́n mắt mỏi

Mây xa điểm mấy chấm chim hồng

 

 

 

Bài Dịch Số 2:

Dịch giả:  Nguyễn Vạn An

 

Chiều Ngắm cảnh sông Thanh Quyết

 

Hết cầu là đến cánh đồng

Xa xa thấy rơ chập chùng núi xanh

Bác tiều gánh củi dưới trăng

Nhà chài đẩy vội triều lên nước rồi

Cây xuân ẩn bóng sông đoài

Khói bay lác đác nhà ai đôi bờ

Phía nào là phía hương quê

Trên mây chỉ thấy nhập nḥe bóng chim...

 

 

  

 

Bài Dịch Số 3:

Dịch giả: Trần Cao Tần

 

Chiều Ngắm cảnh sông Thanh Quyết

 

Đồng cỏ nằm bên kia cầu nổi 

Trước mắt bày từng đợt núi xanh 

Dưới bóng trăng bác tiều gánh củi 

Bác chài đẩy khi nước lên nhanh 

Nước sông mịt mờ trong bóng tối 

Khói bay từ nóc mấy nhà tranh 

Nh́n quê xa tưởng chừng mất lối 

Chỉ thấy chim hồng mây trắng thanh

 


 

 

 

 

 

Xem Bài Thơ số 202

 

 

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
 

Một Nhóm Anh Em gồm có  Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
Nguyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái, Nguyễn Vạn An,

và các bạn khác.

 

   

 

www.ninh-hoa.com