www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phi, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 T
HANH PHONG THI TẬP
Một Nhm Anh Em gồm c  Vũ Quốc Oai, Đm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phi, Nguyễn Vạn An,

v cc bạn khc.


 

 

 

 

Bi Thơ # 202:

 

 

 


 

阮攸

同廬路上遙見柴山

 

柴山山上多浮雲,

柴山山下石磷磷。

同廬路上西翹首,

秀色蒼然來照人。

歷歷樓臺天外見,

微微鐘鼓月中聞。

青衫走遍紅塵路,

猿鶴何從認舊鄰。

 

 -------
 

Đồng Lư lộ thượng dao kiến Si Sơn

 

Si Sơn sơn thượng đa ph vn,

Si Sơn sơn hạ thạch ln ln.

Đồng Lư lộ thượng ty kiều thủ,

T sắc thương nhin lai chiếu nhn.

Lịch lịch lu đi thin ngoại kiến,

Vi vi chung cổ nguyệt trung văn.

Thanh sam tẩu biến hồng trần lộ,

Vin hạc h tng nhận cựu ln?

 

 

 

 

 

 

Bi Dịch Số 1:

Dịch giả: Nguyễn Vạn An

 

 

Trn đường Đồng Ngư
xa thấy ni Thầy

 

Đỉnh cao my nổi trn lan

Đ di lởm chởm bao chn ni Thầy

Đồng Lư ngoảnh mặt về ty

Mu xanh ni đẹp chiếu ngay vo người

Xa xa mồn một lu đi

Trống ching văng vẳng ngang trời snh trăng

Về qu từ chốn bụi hồng

Vượn xưa hạc cũ dửng dưng ng mnh !

 

 

 

Bi Dịch Số 2:

Dịch giả:  Vũ Tiến Phi

 

 

Trn Đường Đồng Ngư

Xa Thấy  ni Thầy

 

My giăng mờ phủ đỉnh ni Thầy

Lởm chởm chn đồi đ đ đy

Xanh xanh sườn ni mu trn o

Đồng Lư chn bước ngoảnh về ty

Xa xa r bng lu đi hiện

Vẳng trống chung khua bng nguyệt lay

o lam vương bụi đường khắp cỡi

Vượn hạc lm sao nhận được đy

 

 

  

 

Bi Dịch Số 3:

Dịch giả: Vũ Tiến Phi

 

Trn Đường Đồng Ngư

Xa Thấy  ni Thầy

 

Mờ mịt đỉnh phủ my

Đ trải chn ni thầy

Cy xanh in mu o

Chn bước ngoảnh về ty

Xa xa lu đi hiện

Ching trống nh trăng đầy

o xanh vạn nẻo bụi

Vượn hạc nhận sao đy

 

 

 

  

 

Bi Dịch Số 4:

Dịch giả: Trần Cao Tần

 

Trn Đường Đồng Ngư

Xa Thấy  ni Thầy

 

My bay trn đỉnh Si Sơn 

Dưới chn ngọn ni đ trơn chập chng 

Đồng Lư ngoảnh pha Ty trng 

Một mu xanh biết chiếu cng khắp thn 

Lu đi hiện r xa gần 

Trống chung văng vẳng như ngn trăng vng 

o xanh đi khắp trần gian 

Vượn hạc đu biết nẻo đng ngưi xưa

 

 


 

 

 

 

 

Xem Bi Thơ số 203

 

 

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
 

Một Nhm Anh Em gồm c  Vũ Quốc Oai, Đm Quang Hưng,
Nguyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phi, Nguyễn Vạn An,

v cc bạn khc.

 

   

 

www.ninh-hoa.com