www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phái, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 T
HANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có  Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái, Nguyễn Vạn An,

và các bạn khác.


 

 

 

 

Bài Thơ # 205:

 

 

 


 

阮攸

春宵旅次

 

蕭蕭蓬鬢老風塵,

暗裡偏驚物候新。

池草未闌千里夢,

庭梅已換一年春。

英雄心事荒馳騁,

名利營場累笑顰。

人自蕭條春自好,

團城城下一沾巾。

 

 -------
 

Xuân tiêu lữ thứ

 

Tiêu tiêu bồng mấn lăo phong trần,

Ám lư thiên kinh vật hậu tân.

Tŕ thảo vị lan thiên lư mộng,

Đ́nh mai dĩ hoán nhất niên xuân.

Anh hùng tâm sự hoang tŕ sính,

Danh lợi doanh trường luỵ tiếu tần.

Nhân tự tiêu điều xuân tự hảo,

Đoàn Thành thành hạ nhất triêm cân.

 

 

 

 

Thi Viện Dịch nghĩa

 

 

Bài Dịch Số 1:

Dịch giả: Vũ Tiến Phái

 

 

Đêm Xuân Lữ Thứ

 

Bạc phơ mái tóc phong trần

Tiết trời cảnh vật xoay vần đổi thay

Dặm ngàn vẫn mộng cỏ cây

Sân qua xuân nữa c̣n đây mai vàng

Hùng tâm nguội, chí không màng

Đường danh lợi luỵ từng trang khóc cười

Đẹp xuân mà chẳng đẹp người

Dưới Đoàn thành đứng lệ rời đẫm khăn

 

 

 

Bài Dịch Số 2:

Dịch giả:  Nguyễn Vạn An

 

Đêm Xuân Lữ Thứ

 

Bạc phơ mái tóc phong trần,

Ngán cho cảnh vật soay vần đổi thay

Dặm ngh́n mộng cỏ c̣n say

Xuân về sân trước đă mai một cành

Khóc cười chi chuyện lợi danh

Anh hùng tâm sự nguội tanh hồi nào

Thân tàn xuân vẫn tươi mầu

Đoàn Thành ngưng bước khăn sầu lệ tuôn.

 

 

  

 

Bài Dịch Số 3:

Dịch giả: Vũ Tiến Phái

 

Đêm Xuân Lữ Thứ

 

Măi phải phong trần tóc bạc phơ

Tiết thời cảnh vật đổi không ngờ

Mộng ao cỏ vẫn theo ngàn dặm

Trước sân mai nở tựa xuân xưa

Hùng tâm nguội lạnh rong ruổi ngại

Danh lợi đem cười khóc ngẩn ngơ

Xuân vẫn đẹp người sao tiều tuỵ

Dưới Đoàn thành ứa lệ khăn mờ

 

 

  

 

Bài Dịch Số 4:

Dịch giả: Trần Cao Tần

 

Đêm Xuân Lữ Thứ

 

Phong trần đầu tóc bạc 

Kinh sợ cảnh đổi thay 

Dậm ngàn mộng tan tác 

Xuân lại về nở mai 

Chí hùng đà tàn mạt 

Danh lợi đáng thương thay 

Xuân đẹp, người bệ rạc 

Đoàn thành mắt đẳm cay

 

 

 

  

 

Bài Dịch Số 5:

Dịch giả: Trần Cao Tần

 

Đêm Xuân Lữ Thứ

 

 

Ngán thay tóc bạc phong trần 

Sợ thay cảnh vật xoay vần đổi thay 

Buồn thay giấc mộng cuồng quay 

Thương thay xuân đến ngàn mai nở rồi 

Anh hùng chí mạt mất thôi 

Lợi danh là chuyện khóc cười thế nhân 

Thân người tiều tụy trước xuân 

Đoàn Thành nước mắt ướt khăn khóc đời

 

 


 

 

 

 

 

Xem Bài Thơ số 206

 

 

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
 

Một Nhóm Anh Em gồm có  Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
Nguyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái, Nguyễn Vạn An,

và các bạn khác.

 

   

 

www.ninh-hoa.com