www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phái, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 T
HANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có  Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái, Nguyễn Vạn An,

và các bạn khác.


 

 

 

 

Bài Thơ # 209:

 

 

 


 

阮攸

夢得採蓮其二

 

採採西湖蓮,

花實俱上船。

花以贈所畏,

實以贈所憐。

 

-------
 

Mộng đắc thái liên kỳ 2

 

Thái thái Tây Hồ liên,

Hoa thực câu thướng thuyền.

Hoa dĩ tặng sở uư,

Thực dĩ tặng sở liên.

 

 

 

 

Bài Dịch Số 1:

Dịch giả: Trần Cao Tần

 

 

Hái, hái sen Hồ Tây 

Hoa, gương trên thuyền đầy 

Hoa tặng người ḿnh trọng 

Gương tặng người thương đây

 

 

Bài Dịch Số 2:

Dịch giả:  Nguyễn Vạn An

 

Hái hái sen trên hồ Tây

Hoa hương đều để sẵn ngay trên thuyền

Trọng ai th́ tặng hoa sen

C̣n gương để tặng người thương của ḿnh.

 

 

  

 

Bài Dịch Số 3:

Dịch giả: Vũ Tiến Phái  

 

Mơ thấy hái sen kỳ 2

 

Hồ tây sen hái thường

Trên thuyền để hoa, gương

Hoa tặng người ḿnh trọng

Gương tặng người ḿnh thương

 

 

  

 

Bài Dịch Số 4:

Dịch giả: Vũ Tiến Phái

 

Mơ thấy hái sen kỳ 2

 

Hồ tây sen hái đi nào

Hoa gương ta hăy để vào thuyền trong

Tặng người ḿnh trọng hoa bông

Gương th́ để tặng người cùng mến thương

 

 


 

 

 

 

 

Xem Bài Thơ số 210

 

 

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
 

Một Nhóm Anh Em gồm có  Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
Nguyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái, Nguyễn Vạn An,

và các bạn khác.

 

   

 

www.ninh-hoa.com