www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phái, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 T
HANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có  Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái, Nguyễn Vạn An,

và các bạn khác.


 

 

 

 

Bài Thơ # 210:

 

 

 


 

阮攸

夢得採蓮其三

 

今晨去採蓮,

乃約東鄰女。

不知來不知,

隔花聞笑語。

 

-------
 

 Mộng đắc thái liên kỳ 3

 

Kim thần khứ thái liên,

Năi ước đông lân nữ.

Bất tri lai bất tri,

Cách hoa văn tiếu ngữ.

 

 

 

 

Bài Dịch Số 1:

Dịch giả: Nguyễn Vạn An

 

 

Mộng Thấy Hái Sen Kỳ 3

 

Sớm nay tôi đi hái sen

Có hẹn với cô láng giềng

Cô đến lúc nào chẳng biết

Cách hoa nghe tiếng cười duyên

 

 

Bài Dịch Số 2:

Dịch giả:  Trần Cao Tần

 

Mộng Thấy Hái Sen Kỳ 3

 

Sáng nay vui đi hái sen 

Hẹn cùng cô gái làng bên 

Cô đến lúc nào chẳng biết 

Bỗng nghe có tiếng cười duyên

 

 

  

 

Bài Dịch Số 3:

Dịch giả: Vũ Tiến Phái  

 

Mộng Thấy Hái Sen Kỳ 3

 

Sáng nay đi hái sen

Hẹn cô láng giềng bên

Đến lúc nào không biết

Cách hoa tiếng cười duyên

 

 


 

 

 

 

 

Xem Bài Thơ số 211

 

 

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
 

Một Nhóm Anh Em gồm có  Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
Nguyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái, Nguyễn Vạn An,

và các bạn khác.

 

   

 

www.ninh-hoa.com