www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phái, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 T
HANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có  Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái, Nguyễn Vạn An,

và các bạn khác.


 

 

 

 

Bài Thơ # 211:

 

 

 


 

阮攸

夢得採蓮其四


共知憐蓮花,

誰者憐蓮幹。

其中有真絲,

牽連不可斷。

 

-------
 

 Mộng đắc thái liên kỳ 4

 

Cộng tri liên liên hoa,

Thuỳ giả liên liên cán.

Kỳ trung hữu chân ti,

Khiên liên bất khả đoạn.

 

 

 

 

Bài Dịch Số 1:

Dịch giả: Nguyễn Vạn An

 

 

Mộng Thấy Hái Sen Kỳ 4

 

Yêu sen ai cũng yêu hoa,

Có ai dám nói yêu là thân sen

Trong thân sen giữ tơ em

Vấn vương day dứt nhớ quên cả đời

 

 

Bài Dịch Số 2:

Dịch giả:  Trần Cao Tần

 

Mộng Thấy Hái Sen Kỳ 4

 

Ai ai cũng yêu hoa sen 

Ít nguwời biết yêu thân sen 

Thân sen có nhiều tơ sợi 

Cả đời vương vấn rất bền

 

 

  

 

Bài Dịch Số 3:

Dịch giả: Vũ Tiến Phái  

 

Mộng Thấy Hái Sen Kỳ 4

 

Sen nhiều người mến thương

Ai yêu thân không hương ?

Trong thân nhiều tơ vướng

Chẳng dứt cứ vấn vương

 

 


 

 

 

 

 

Xem Bài Thơ số 212

 

 

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
 

Một Nhóm Anh Em gồm có  Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
Nguyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái, Nguyễn Vạn An,

và các bạn khác.

 

   

 

www.ninh-hoa.com