www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phái, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 T
HANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có  Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái, Nguyễn Vạn An,

và các bạn khác.


 

 

 

 

Bài Thơ # 212:

 

 

 


 

阮攸

夢得採蓮其五

 

蓮葉何青青,

蓮花嬌盈盈。

採之勿傷藕,

明年不復生。

 

-------

 

Mộng đắc thái liên kỳ 5

 

Liên diệp hà thanh thanh,

Liên hoa kiều doanh doanh.

Thái chi vật thương ngẫu,

Minh niên bất phục sinh.

 

 

 

Bài Dịch Số 1:

Dịch giả: Nguyễn Vạn An

 

 

Mộng Thấy Hái Sen Kỳ 5

 

Lá sen sao quá xanh xanh

Thân hoa đấy đặn, khi ḿnh hái sen

Hái đừng làm ngó tổn thương

Năm sau chẳng mọc, hết đường thấy hoa

 

 

Bài Dịch Số 2:

Dịch giả:  Vũ Tiến Phái  

 

Mộng Thấy Hái Sen Kỳ 5

 

Lá sen sao xanh xanh

Hoa sen đẹp như tranh 

Hái sen đừng hại ngó

Sang năm mọc chẳng thành

 

 

  

 

Bài Dịch Số 3:

Dịch giả: Trần Cao Tần

 

Mộng Thấy Hái Sen Kỳ 5

 

Xanh xanh đẹp quá lá sen 

Lại càng ngời đẹp hoa sen 

Khi hái đừng làm tổn ngó 

Sang năm không trổ lại sen

 

 


 

 

 

 

 

Xem Bài Thơ số 213

 

 

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
 

Một Nhóm Anh Em gồm có  Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
Nguyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái, Nguyễn Vạn An,

và các bạn khác.

 

   

 

www.ninh-hoa.com