www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phái, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 T
HANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có  Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái, Nguyễn Vạn An,

và các bạn khác.


 

 

 

 

Bài Thơ # 213:

 

 

 


 

阮攸

悼犬

 

駿馬不老死,

烈女無善終。

凡生負奇氣,

天地非所容。

念爾屬所畜,

與人毛骨同。

貪進不知止,

隕身寒山中。

隕身勿嘆惋,

數試無全功。

 

-------

  

Điệu khuyển

 

Tuấn mă bất lăo tử,

Liệt nữ vô thiện chung.

Phàm sinh phụ kỳ khí,

Thiên địa phi sở dung.

Niệm nhĩ thuộc sở súc,

Dữ nhân mao cốt đồng.

Tham tiến bất tri chỉ,

Vẫn thân hàn sơn trung.

Vẫn thân vật thán uyển,

Sổ thí vô toàn công.

 

 

 

Bài Dịch Số 1:

Dịch giả: Vũ Tiến Phái  

 

 

Điếu Con Chó Chết

 

Không chết già ngựa giỏi

Liệt nữ chẳng chết yên

Khác thường người khí phách

Trời đất lại ghét ghen

Thương mày loài gia súc

Lông xương tựa người bên

Không dừng luôn ham tiến

Bỏ ḿnh núi lạnh miền

Chết rồi đừng than tiếc

Thử sức cũng chẳng nên

 

 

Bài Dịch Số 2:

Dịch giả:  Nguyễn Vạn An

 

Điếu Con Chó Chết

 

Con ngựa hay không già nua mới chết

Người trinh liệt chẳng chết trong yên lành

Kẻ sinh ra có phi thường khí phách

Trời đất đâu cho một chỗ dung thân ?

Nghĩ thương mày tuy giống ḍng gia súc

Nhưng với người cùng một loại xương lông 

V́ ham tiến không biết lo dừng bước

Nên bỏ ḿnh trong núi lạnh đêm đông

Có bỏ ḿnh mày cũng đừng than tức

Dù bao lần thử sức chẳng thành công !

 

 

  

 

Bài Dịch Số 3:

Dịch giả: Trần Cao Tần

 

Điếu Con Chó Chết

 

Ngựa hay đâu nệ chết già 

Liệt nữ nào có thiết tha chết lành 

Con người khí phách bẩm sinh 

Đất trời không chỗ hùng anh vẫy vùng 

Nghĩ thương súc vật một gịng 

Cũng lông cũng cốt cũng đồng thế nhân 

Muốn tiến không biết hàm ân 

Ở trong núi lạnh hiến thân cho đời 

Than chi kiếp sống bất thời 

Bao lần thử sức không vời thành công

 


 

 

 

 

 

Xem Bài Thơ số 214

 

 

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
 

Một Nhóm Anh Em gồm có  Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
Nguyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái, Nguyễn Vạn An,

và các bạn khác.

 

   

 

www.ninh-hoa.com