www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phái, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 T
HANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có  Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái, Nguyễn Vạn An,

và các bạn khác.


 

 

 

 

Bài Thơ # 215:

 

 

 


 

阮攸

偶興其二

 

蘆花初白菊初黃,

千里鄉心夜共長

強起推窗望明月,

綠陰重疊不遺光。

 

-------

 

Ngẫu hứng kỳ 2

 

Lô hoa sơ bạch, cúc sơ hoàng,

Thiên lư hương tâm dạ cộng trường.

Cưỡng khởi thôi song vọng minh nguyệt,

Lục âm trùng điệp bất di quang.

 

 

 

Bài Dịch Số 1:

Dịch giả: Trần Cao Tần

 

Ngẫu hứng kỳ 2

 

Hoa lau trắng, hoa cúc vàng 

Vạn dặm ḷng quê mênh mang 

Qua song cửa t́m trăng sáng 

Trăng không lọt dăy xanh ngàn

 

 

Bài Dịch Số 2:

Dịch giả:   Nguyễn Vạn An

 

 

Ngẫu hứng kỳ 2

 

Cúc vàng lau trắng mới tinh

Ḷng quê vạn dặm ngủ chung đêm dài

Dậy đi ra ngó song ngoài

Bóng xanh trùng điệp tuyệt vời ánh trăng

 

 

  

 

Bài Dịch Số 3:

Dịch giả: Vũ Tiến Phái

 

 

Ngẫu hứng kỳ 2

 

 

Chợt vàng hoa cúc trắng hoa lau

Đêm dài vạn dặm nhớ quê rầu

Đẩy song cửa sổ xem trăng sáng

Bóng xanh trùng điệp ánh quang đâu

 

 


 

 

 

 

 

Xem Bài Thơ số 216

 

 

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
 

Một Nhóm Anh Em gồm có  Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
Nguyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái, Nguyễn Vạn An,

và các bạn khác.

 

   

 

www.ninh-hoa.com