www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phái, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 T
HANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có  Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái, Nguyễn Vạn An,

và các bạn khác.


 

 

 

 

Bài Thơ # 218:

 

 

 


 

阮攸

偶興其五

有一人焉良可哀,

破衣殘笠色如灰。

避人但覓道傍走,

知是升龍城裏來。

  -------

 

Ngẫu hứng kỳ 5

 

Hữu nhất nhân yên lương khả ai,

Phá y tàn lạp sắc như hôi.

Tị nhân đản mịch đạo bàng tẩu,

Tri thị Thăng Long thành lư lai.

 

 

 

Bài Dịch Số 1:

Dịch giả: Trần Cao Tần

 

Ngẫu hứng kỳ 5

 

 

Có một người trông rất đáng thương 

Mặt tro, nón, áo ngập phong sương 

Tránh người khác vào lề mà bước 

Chắc là người khách tận Thăng Long

 

 

 

Bài Dịch Số 2:

Dịch giả:   Nguyễn Vạn An

 

 

Ngẫu hứng kỳ 5

 

Lề đường ai đó thương quá người ơi

Sắc mặt như tro áo nón tả tơi

Lùi lũi gặp ai là cũng né tranh

Người từ Thanh Long ta đă biết rồi !

 

 

  

 

Bài Dịch Số 3:

Dịch giả: Vũ Tiến Phái

 

 

Ngẫu hứng kỳ 5

 

 

Có một người sao rất đáng thương

Áo quần rách nát mặt tro thường

Thấy người quen từ Thăng Long lại

Chẳng gặp đâu, sang lề tránh đường

 

 


 

 

 

 

 

Xem Bài Thơ số 219

 

 

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
 

Một Nhóm Anh Em gồm có  Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
Nguyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái, Nguyễn Vạn An,

và các bạn khác.

 

   

 

www.ninh-hoa.com