www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phái, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 T
HANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có  Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái, Nguyễn Vạn An,

và các bạn khác.


 

 

 

 

Bài Thơ # 219:

 

 

 


 

阮攸

水連道中早行 

 

悲莫悲兮行道難,

草頭露宿犯衰顏。

百年古道皆成壑,

一帶平林不見山。

多病一身供道路,

五更殘夢續鄉關

偶逢歸客向余話,

歲朝天乍放還
 

   -------

 

Thuỷ Liên đạo trung tảo hành

 

Bi mạc bi hề hành đạo nan,

Thảo đầu lộ túc phạm suy nhan.

Bách niên cổ đạo giai thành hác,

Nhất đới b́nh lâm bất kiến san.

Đa bệnh nhất thân cung đạo lộ,

Ngũ canh tàn mộng tục hương quan.

Ngẫu phùng quy khách hướng dư thoại,

Tạc tuế triều thiên xạ phóng hoàn.

 

 

 

Bài Dịch Số 1:

Dịch giả: Vũ Tiến Phái

 

Sáng sớm đi trên đường Thuỷ Liên

 

Buồn thật buồn đường đi gian nan

Ngủ sương gối cỏ sắc suy tàn

Trăm năm lối cũ thành hang vũng

Đâu núi, rừng hoang trải bạt ngàn

Một thân trăm bệnh cho đường khổ

Cổng làng chợt thấy lúc mộng tan

Trên đường bỗng gặp người cho biết

Tha về quê cũ chiếu vua ban

 

 

 

 

Bài Dịch Số 2:

Dịch giả:   Nguyễn Vạn An

 

 

Sáng sớm đi trên đường Thuỷ Liên

 

Không ǵ buồn hơn đi đường khó khăn,

Gối cỏ ngủ sương sắc mặt suy tàn

Trăm năm đường cũ đều thành hang vũng

Núi đâu, rừng th́ đă phẳng mênh mang

Một thân đầy bệnh hiến cho đường lộ,

Năm canh tàn mộng là thấy cổng làng.

Gặp người trên đường nói cho ta biết,

Năm ngoái vua tha cho về quê hương

 

 

  

 

Bài Dịch Số 3:

Dịch giả: Trần Cao Tần

 

Sáng sớm đi trên đường Thuỷ Liên

 

Buồn ǵ hơn nữa đường gian khổ 

Gối cỏ ngoài sương sắc lụy tàn 

Trăm năm đường cũ thành ao hố 

Rừng trải mênh mông không núi hang 

Một thân nhiều bệnh trên đường lộ 

Tàn mộng năm canh thấy cổng làng 

Một người gặp gỡ cho ta rơ 

Triều đ́nh xá tội, hết lang thang

 

 


 

 

 

 

 

Xem Bài Thơ số 220

 

 

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
 

Một Nhóm Anh Em gồm có  Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
Nguyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái, Nguyễn Vạn An,

và các bạn khác.

 

   

 

www.ninh-hoa.com