www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phái, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 T
HANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có  Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái, Nguyễn Vạn An,

và các bạn khác.


 

 

 

 

Bài Thơ # 232:

 

 

 


 

阮攸

吳汝山公出乂

 

錦羅江上扣征安,

拜會非難惜別難。

八大奇文花兩國,

一車膏雨潤全驩。

人從淡泊斯為政,

天為黔黎不放閒。

北望鴻山開德曜,

天涯舉酒客鄉關

 

-------

 Tống Ngô Nhữ Sơn

công xuất Nghệ An

 

Cẩm La giang thượng khấu chinh an,

Bát hội phi nan tích biệt nan.

Bát đại kỳ văn hoa lưỡng quốc,

Nhất xa cao vũ nhận toàn Hoan.

Nhân ṭng đạm bạc tư vi chính,

Thiên vị kiềm lê bất phóng nhàn.

Bắc vọng Hồng sơn khai đức diệu,

Thiên nhai cử tửu khách hương quan

  

 

 

Bài Dịch Số 1:

Dịch giả:  Vũ Tiến Phái

 

Tiễn Ngô Nhữ Sơn

đi trấn Nghệ An

 

Dừng cương bắc ngạn sông Cẩm La

Gặp gỡ mừng vui ngại chia xa

Sánh tám văn nhân tài lưỡng quốc

Hoàn Châu mưa móc một xe hoa

Làm quan ông sống đời giản dị

V́ nước chưa từng hưởng nhàn qua

T́m bóng non Hồng nơi phương bắc

Nâng ly mừng chúc cố hương xa

 

 

 

Bài Dịch Số 2:

Dịch giả:   Nguyễn Vạn An

 

Tiễn Ngô Nhữ Sơn

đi trấn Nghệ An

 

Sông La, cương lỏng ngựa dừng

Gặp nhau th́ dễ, bận ḷng khi đi

Văn chương ông đẹp thần kỳ

Tám nhà văn lớn Trung Huê ngang tài

Việc quan giản dị t́nh người

Hoan Châu ông đă một đời v́ dân

Nơi đây phía bắc núi Hồng

Xin nâng một chén chúc mừng hương quê

 

 

  

 

Bài Dịch Số 3:

Dịch giả: Trần Cao Tần

 

Tiễn Ngô Nhữ Sơn

đi trấn Nghệ An

 

Cho ngựa dừng cương sông Cẩm La 

Gặp nhau dễ, khó chia tay mà 

Văn chương tô đẹp cho hai nước 

Nhuần thắm Hoan Châu như sắc hoa 

Giản dị tài ông làm việc lớn 

Số ông c̣n nợ với dân ta 

Nh́n về phương bắc nơi Hồng Lĩnh 

Nâng chén chúc mừng quê hương ta

 

 


 

 

 

 

 

Xem Bài Thơ số 233

 

 

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
 

Một Nhóm Anh Em gồm có  Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
Nguyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái, Nguyễn Vạn An,

và các bạn khác.

 

   

 

www.ninh-hoa.com