www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phái, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 T
HANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có  Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái, Nguyễn Vạn An,

và các bạn khác.


 

 

 

 

Bài Thơ # 236:

 

 

 


 

阮攸

蒼梧竹枝歌其一

 

桂林新潦涌長川,

水屋憑高欲上天。

午後東風吹更急,

往來無數廣東船。

 

-------

 

Thương Ngô Trúc chi ca kỳ 01

 

Quế Lâm tân lạo dũng trường xuyên,

Thuỷ ốc bằng cao dục thướng thiên.

Ngọ hậu đông phong xuy cấp cánh,

Văng lai vô số Quảng đông thuyền.


 

 

 

Bài Dịch Số 1:

Dịch giả:  Vũ Tiến Phái 

 

Ca điệu Trúc Chi đất Thương Ngô

kỳ 01

 

Quế lâm nước lụt mông mênh

Nhà bè thả nổi chênh vênh ngang trời

Gió đông chiều thổi tơi bời

Quảng Đông qua lại thuyền bơi rất nhiều

 

 

Bài Dịch Số 2:

Dịch giả:   Nguyễn Vạn An

 

Ca điệu Trúc Chi đất Thương Ngô

kỳ 01

 

Quế Lâm nước lụt mênh mông

Nước cao trời thấp trên sông thả bè

Gió đông thêm mạnh quá trưa

Nhỉn ra vô số thuyền bè Quảng đông

 

 

  

 

 

Bài Dịch Số 3:

Dịch giả:    Trần Cao Tần

 

Ca điệu Trúc Chi đất Thương Ngô

kỳ 01

 

Quế Lâm tràn nước lụt 

Thuyền bè thả trên sông 

Trưa càng mạnh gió đông 

Cuốn trôi bè hun hút

 

 


 

 

 

 

 

Xem Bài Thơ số 237

 

 

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
 

Một Nhóm Anh Em gồm có  Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
Nguyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái, Nguyễn Vạn An,

và các bạn khác.

 

   

 

www.ninh-hoa.com