www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phi, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 T
HANH PHONG THI TẬP
Một Nhm Anh Em gồm c  Vũ Quốc Oai, Đm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phi, Nguyễn Vạn An,

v cc bạn khc.


 

 

 

 

Bi Thơ # 237:

 

 

 


 

阮攸

蒼梧竹枝歌其三

 

雨自滂沱雲自癡,

九疑山色望中疑。

虞王葬處無丘墓,

水面絃聲似二妃。

 

-------

 

Thương Ng Trc chi ca kỳ 03

 

Vũ tự bng đ vn tự si,

Cửu Nghi sơn sắc vọng trung nghi.

Ngu Vương tng xứ v khu mộ,

Thuỷ diện huyền thanh tự nhị phi.


 

 

 

Bi Dịch Số 1:

Dịch giả:   Nguyễn Vạn An

 

Ca điệu Trc Chi đất Thương Ng

kỳ 03

 

Mưa my sướt mướt lững lờ

Cửu Nghi xa tắp nhạt nha xanh xanh

Ngng lăng vua Thuấn vắng tanh

Đn vang mặt nước bng hnh hai phi

 

 

Bi Dịch Số 2:

Dịch giả:   Vũ Tiến Phi

 

Ca điệu Trc Chi đất Thương Ng

kỳ 03

 

Mưa rơi tầm t my cn lang thang

Xa xa Cửu Nghi đỉnh ni mơ mng

Đu mộ Ngu Vương sao tm chẳng thấy

Bng nước hai phi văng vẳng tiếng đn

 

 

  

 

 

Bi Dịch Số 3:

Dịch giả:    Trần Cao Tần

 

Ca điệu Trc Chi đất Thương Ng

kỳ 03

 

My vần vũ, mưa tả tơi 

Cửu Nghi trn đỉnh chơi vơi 

Lăng vua Thuấn no đu thấy 

Hai phi bng nước đn hồi

 

  

 

Bi Dịch Số 4:

Dịch giả:    Trần Cao Tần

 

Ca điệu Trc Chi đất Thương Ng

kỳ 03

 

Mưa tơi tả trời my vần vũ 

Cửu Nghi trn đỉnh ni chơi vơi 

Ngng lăng vua Thuấn ngy xưa cũ 

Chỉ thấy hai phi bng nước thi

 

 

 


 

 

 

 

 

Xem Bi Thơ số 238

 

 

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
 

Một Nhm Anh Em gồm c  Vũ Quốc Oai, Đm Quang Hưng,
Nguyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phi, Nguyễn Vạn An,

v cc bạn khc.

 

   

 

www.ninh-hoa.com