www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phái, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 T
HANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có  Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái, Nguyễn Vạn An,

và các bạn khác.


 

 

 

 

Bài Thơ # 241:

 

 

 


 

阮攸

蒼梧竹枝歌其七

長江波浪渺無涯,
三五遊船趁夜開。

無月無燈看不見,

琵琶聲自水中來。

 -------

 

Thương Ngô Trúc chi ca kỳ 07

 

Trường giang ba lăng diểu vô nhai,

Tam ngũ du thuyền sấn dạ khai.

Vô nguyệt vô đăng khan bất kiến,

Tỳ bà thanh tự thuỷ trung lai.

 
 

 

 

 

 Bài Dịch Số 1:

Dịch giả:   Vũ Tiến Phái   

 

Ca điệu Trúc Chi đất Thương Ngô

kỳ 07

 

Trường giang bờ khuất sóng rồi

Dăm ba thuyền khách tối trời lướt mau

Không đèn trăng, chẳng thấy nhau

Trên sông văng vẳng từ đâu tỳ bà

 

 

 

Bài Dịch Số 2:

Dịch giả:   Vũ Tiến Phái

 

 

Ca điệu Trúc Chi đất Thương Ngô

kỳ 07

 

Trường giang sóng lớn đến che bờ

Du thuyền vài chiếc lướt đêm mơ

Đèn trăng chẳng có nh́n không thấy

Trên sông văng vẳng tiếng giây tơ

 

 

 

Bài Dịch Số 3:

Dịch giả:   Nguyễn Vạn An

 

Ca điệu Trúc Chi đất Thương Ngô

kỳ 07

 

Sông Trường nước chẳng thấy bờ

Ba năm thuyền lướt mập mờ trong đêm

Trăng đèn chẳng có khó nh́n

T́ bà đâu đó vẳng trên sông dài

 

 

 

 

Bài Dịch Số 4:

Dịch giả:   Trần Cao Tần

 

Ca điệu Trúc Chi đất Thương Ngô

kỳ 07

 

Trường giang đôi bờ phủ sóng

Ba năm thuyền lướt trong đêm

Không đèn trăng toàn khắp bóng

Tỳ bà văng vẳng êm đềm

 


 

 

 

 

 

Xem Bài Thơ Số 242

 

 

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
 

Một Nhóm Anh Em gồm có  Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
Nguyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái, Nguyễn Vạn An,

và các bạn khác.

 

   

 

www.ninh-hoa.com