www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phi, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 T
HANH PHONG THI TẬP
Một Nhm Anh Em gồm c  Vũ Quốc Oai, Đm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phi, Nguyễn Vạn An,

v cc bạn khc.


 

 

 

 

Bi Thơ # 242:

 

 

 


 

阮攸

蒼梧竹枝歌其八

 

雞籠山在水中央,

萬頃煙波共渺茫。

相約東家具舟楫,

天妃閣上共焚香。

 

 -------

 

Thương Ng Trc chi ca kỳ 08

 

K Lung sơn tại thuỷ trung ương,

Vạn khoảnh yn ba cộng diểu mang.

Tương ước đng gia cụ chu tiếp,

Thin phi cc thượng cộng phần hương.

 
 

 

 

  Bi Dịch Số 1:

Dịch giả:   Nguyễn Vạn An  

 

 

Ca điệu Trc Chi đất Thương Ng

kỳ 08

 

K Lung ni giữa sng di

Khi sng vạn lớp bủa vy chập chng

Chủ thuyền đ hẹn đi cng

Thi Phin thăm viếng ta cng thắp nhang

 

 

 

Bi Dịch Số 2:

Dịch giả:   Trần Cao Tần

 

 

Ca điệu Trc Chi đất Thương Ng

kỳ 08

 

K Lung ở giữa dng sng

Khi sng vạn lớp chập chng trải xa

Chủ thuyền đ hẹn cng ta

Thin Phi gc viếng cng l thấp nhang

 

 

 

 

Bi Dịch Số 3:

Dịch giả:   Vũ Tiến Phi

 

 

Ca điệu Trc Chi đất Thương Ng

kỳ 08

 

Ni K Lung giữa dng sng

Ngn cơn sng vỗ chập chng x nhau

Hẹn thuyền sửa soạn cho mau

Viếng Thin Phi cc để hầu thắp nhang

 

 

 

 

Bi Dịch Số 4:

Dịch giả:   Vũ Tiến Phi

 

 

Ca điệu Trc Chi đất Thương Ng

kỳ 08

 

Giữa dng sng dựng ni K Lung

Sng lớn từng cơn nổi chập chng

Dặn người thuyền chủ mai sửa soạn

Viếng gc Thin phi thắp nhang cng

 

 


 

 

 

 

 

Xem Bi Thơ Số 243

 

 

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
 

Một Nhm Anh Em gồm c  Vũ Quốc Oai, Đm Quang Hưng,
Nguyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phi, Nguyễn Vạn An,

v cc bạn khc.

 

   

 

www.ninh-hoa.com