www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phái, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 T
HANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có  Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái, Nguyễn Vạn An,

và các bạn khác.


 

 

 

 

Bài Thơ # 243:

 

 

 


 

阮攸

蒼梧竹枝歌其九
 

城北山榴紅更紅,

城南垂柳不禁風。

絮飛花落無人管,

一夜隨流到廣東。

 

 -------

 

Thương Ngô Trúc chi ca kỳ 09

 

Thành bắc sơn lưu hồng cánh hồng,

Thành nam thùy liễu bất câm phong.

Nhứ phi hoa lạc vô nhân quản,

Nhất dạ tuỳ lưu đáo Quảng Đông.

 
 

 

 

  Bài Dịch Số 1:

Dịch giả:   Vũ Tiến Phái  

 

Ca điệu Trúc Chi đất Thương Ngô

kỳ 09

 

Lựu núi thêm hồng nơi thành phía bắc

Phía nam thành liễu rủ gió tung bay

Hoa rơi liễu rụng nào có ai hay

Quảng đông xuôi ḍng một đêm dày đặc

 

 

 

Bài Dịch Số 2:

Dịch giả:   Nguyễn Vạn An

 

 

Ca điệu Trúc Chi đất Thương Ngô

kỳ 09

 

Phía thành núi bắc, lựu thêm hồng,

Nơi thành nam, liễu gió thổi tung.

Liễu bay hoa rụng nào ai biết,

Đêm lạnh xuôi ḍng ghé Quảng Đông.

 

 

 

 

Bài Dịch Số 3:

Dịch giả:  Trần Cao Tần

 

 

Ca điệu Trúc Chi đất Thương Ngô

kỳ 09

 

Phía Bắc lựu hồng thêm sắc tía

Phía Nam liễu rủ gió tung bay

Hoa rơi liễu rụng ai thương tiếc

Quảng Đông một chuyến phù du này

 

 

 


 

 

 

 

 

Xem Bài Thơ Số 244

 

 

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
 

Một Nhóm Anh Em gồm có  Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
Nguyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái, Nguyễn Vạn An,

và các bạn khác.

 

   

 

www.ninh-hoa.com