www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phái, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 T
HANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có  Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái, Nguyễn Vạn An,

và các bạn khác.


 

 

 

 

Bài Thơ # 245:

 

 

 


 

阮攸

蒼梧竹枝歌其十一

 

十隻龍舟一字陳,

敲鑼撾鼓弔靈均。

黃花閨女貪行樂,

跳出船頭不避人

 

 -------

 

Thương Ngô Trúc chi ca kỳ 11

 

Thập chích long châu nhất tự trần,

Xao la qua cổ điếu Linh quân.

Hoàng hoa khuê nữ tham hành lạc,

Khiêu xuất thuyền đầu bất tị nhân.

 

 

 

  Bài Dịch Số 1:

Dịch giả:   Trần Cao Tần  

 

 

Ca điệu Trúc Chi đất Thương Ngô

kỳ 11

 

Mười thuyền rồng sắp hàng san sát

Chiêng trống nhịp nhàng điệu Linh quân

Hoa vàng thiếu nữ đang hành lạc

Trước mũi thuyền phơ phất áo quần

 

 

 

Bài Dịch Số 2:

Dịch giả:   Nguyễn Vạn An

 

 

Ca điệu Trúc Chi đất Thương Ngô

kỳ 11

 

Mười thuyền chữ nhất sắp hàng,

Khuất Nguyên vọng điếu trống chiêng vang rền

Cài hoa nàng thú như điên

Mũi thuyền cứ đứng chẳng hiềm tị ai

 

 

 

 

Bài Dịch Số 3:

Dịch giả:  Trần Cao Tần

 

  

Ca điệu Trúc Chi đất Thương Ngô

kỳ 11

 

Nói giỡn mà chơi, giỡn chút thôi

Có xá ǵ đâu cái chuyện đời

Trăm năm cứ tưởng là ôm đủ

Hành lạc mà chơi, giỡn chút thôi

 

 

 

Bài Dịch Số 4:

Dịch giả:   Vũ Tiến Phái

 

 

Ca điệu Trúc Chi đất Thương Ngô

kỳ 11

 

Thuyền rồng mươi chiếc sắp hàng ngang

Điếu Khuất Nguyên chiêng trống rộn ràng

Chẳng tị hiềm, nàng ham xem hội

Ra đầu thuyền cài tóc hoa vàng

 


 

 

 

 

 

Xem Bài Thơ Số 246

 

 

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
 

Một Nhóm Anh Em gồm có  Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
Nguyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái, Nguyễn Vạn An,

và các bạn khác.

 

   

 

www.ninh-hoa.com