www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phái, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 T
HANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có  Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái, Nguyễn Vạn An,

và các bạn khác.


 

 

 

 

Bài Thơ # 246:

 

 

 


 

阮攸

蒼梧竹枝歌其十二

 

棠舟蘭棹日繽紛,

往往來來不厭頻。

記取畫船三五隻,

最風流是布衣人。

 

 -------

 

 Thương Ngô Trúc chi ca

kỳ 12

 

Đường chu lan tiếp nhật tần phân,

Văng văng lai lai bất yếm tần.

Kư thủ hoạ thuyền tam ngũ chích,

Tối phong lưu thị bố y nhân.

 

 

 

  Bài Dịch Số 1:

Dịch giả:   Nguyễn Vạn An  

  

Thương Ngô Trúc chi ca

kỳ 12

 

Cả ngày chèo gỗ nhộn nhàng

Đi đi lại lại chẳng màng nghỉ ngơi

Vẽ vời viết xuống thuyền chơi

Đỉnh cao lịch lăm là người áo lam

 

 

 

Bài Dịch Số 2:

Dịch giả:   Vũ Tiến Phái

 

 

Thương Ngô Trúc chi ca

kỳ 12

 

Thuyền đường chèo gỗ suốt ngày bơi

Tới tới lui lui chẳng nghỉ ngơi

Viết vẽ dăm thuyền anh áo vải

Phong lưu lịch lăm nhất là người

 

 

 

Bài Dịch Số 3:

Dịch giả:  Trần Cao Tần

 

  

Thương Ngô Trúc chi ca

kỳ 12

 

Thuyền gỗ chèo lan nhộn cả ngày

Không nghỉ ngơi văng văng lai lai

Viết vẽ xuống thuyền năm ba chiếc

Lịch lăm nhất người mặc áo gai

 

 

 

Bài Dịch Số 4:

Dịch giả:   Trần Cao Tần

 

 

Thương Ngô Trúc chi ca

kỳ 12

 

Chèo thuyền nhộn nhịp cả ngày

Đi đi lại lại rơ thay tâm đời

Tay viết vẽ xuống thuyền chơi

Người mặc áo vải là người phong lưu

 


 

 

 

 

 

Xem Bài Thơ Số 247

 

 

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
 

Một Nhóm Anh Em gồm có  Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
Nguyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái, Nguyễn Vạn An,

và các bạn khác.

 

   

 

www.ninh-hoa.com