www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phi, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 T
HANH PHONG THI TẬP
Một Nhm Anh Em gồm c  Vũ Quốc Oai, Đm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phi, Nguyễn Vạn An,

v cc bạn khc.


 

 

 

 

Bi Thơ # 248:

 

 

 


 

阮攸

蒼梧竹枝歌其十四

 

長裙習習曳輕綃,

雲髻峨峨擁翠翹。

贏得鬼頭滿囊口,

憑君無福也能消。

 

 -------

 

Thương Ng Trc chi ca kỳ 14

 

Trường quần tập tập duệ khinh tiu,

Vn kế nga nga ủng thu kiều.

Doanh đắc quỷ đầu mn mang khẩu,

Bằng qun v phc d năng tiu.

 

 

 

 

  Bi Dịch Số 1:

Dịch giả:   Trần Cao Tần   

 

Ca điệu Trc Chi đất Thương Ng

kỳ 14

 

Quần lụa thướt tha bao quyến rũ

Tc bới, lng chim ẹp trm ci

Tiền bạc c đầy đủ trong ti

Với nng vẫn c phc duyn ngay

 

 

 

 

Bi Dịch Số 2:

Dịch giả Vũ Tiến Phi

 

 

Ca điệu Trc Chi đất Thương Ng

kỳ 14

 

Thướt tha thiếu nữ quần lụa di

Bới cao lng thu tc trm ci

Cứ rằng tiền bạc cho đầy ti

Khng phc vẫn vầy duyn được ai

 

 

 

 

Bi Dịch Số 3:

Dịch giả:  Nguyễn Vạn An

 

  

Ca điệu Trc Chi đất Thương Ng

kỳ 14

 

Thướt tha kiều nữ quần di

Tc cao, lng thy trm ci điểm trang

Ai m ti đủ bạc vng

Th d khng phc vẫn duyn với người

 


 

 

 

 

 

Xem Bi Thơ Số 249

 

 

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
 

Một Nhm Anh Em gồm c  Vũ Quốc Oai, Đm Quang Hưng,
Nguyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phi, Nguyễn Vạn An,

v cc bạn khc.

 

   

 

www.ninh-hoa.com