www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phái, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 T
HANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có  Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái, Nguyễn Vạn An,

và các bạn khác.


 

 

 

 

Bài Thơ # 249:

 

 

 


 

阮攸

蒼梧竹枝歌其十五

 

船尾燈籠四尺竿,

船頭畫虎黑斑斑。

布旗上冩巡河字,

只詰花船不詰姦。

 

 -------

 

 Thương Ngô Trúc chi ca kỳ 15

 

Thuyền vĩ đăng lung tứ xích can,

Thuyền đầu hoạ hổ hắc ban ban.

Bố kỳ thượng tả “Tuần hà” tự,

Chỉ cật hoa thuyền bất cật gian.

 

  

 

 

  Bài Dịch Số 1:

Dịch giả:   Nguyễn Vạn An    

 

 

Ca điệu Trúc Chi đất Thương Ngô

kỳ 15

 

Đuôi thuyền đèn lộng cán dài

Đầu thuyền vẽ hổ vằn vài lông đen

« Tuần hà » hai chữ đề trưng

Thuyền hoa chặn hỏi, thuyền gian kệ lờ

 

 

 

Bài Dịch Số 2:

Dịch giả Vũ Tiến Phái

 

 

Ca điệu Trúc Chi đất Thương Ngô

kỳ 15

 

Cuối thuyền tám thước cán chong đèn

Đầu thuyền vẽ hổ lông vằn đen

Tuấn Hà hai chữ cờ cao ngất

Thuyền gian mặc kệ chặn hoa thuyền

 

 

 

 

Bài Dịch Số 3:

Dịch giả:  Trần Cao Tần

 

  

Ca điệu Trúc Chi đất Thương Ngô

kỳ 15

 

Đuôi thuyền bốn thước lồng đèn

Vẽ h́nh vằn hổ lông đen mũi thuyền

Cờ cao của sở tuần viên

Hoa thuyền chặn hỏi, gian thuyền cho đi

 


 

 

 

 

 

Xem Xem Bài Thơ Số 250

 

 

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
 

Một Nhóm Anh Em gồm có  Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
Nguyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái, Nguyễn Vạn An,

và các bạn khác.

 

   

 

www.ninh-hoa.com