www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phái, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 T
HANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có  Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái, Nguyễn Vạn An,

và các bạn khác.


 

 

 

 

Bài Thơ # 250:

 

 

 


 

阮攸

反招魂

 

魂兮魂兮胡不歸,

東西南北無所依。

上天下地皆不可,

鄢郢城中來何為。

城郭猶是人民非,

塵埃滾滾汙人衣。

出者驅車入踞坐,

坐談立議皆皋夔。

不露爪牙與角毒,

咬嚼人肉甘如飴。

君不見湖南數百州,

只有瘦瘠無充肥。

魂兮魂兮率此道,

三皇之後非其時。

早斂精神返太極,

慎勿再返令人嗤。

後世人人皆上官,

大地處處皆汨羅。

魚龍不食豺虎食,

魂兮魂兮奈魂何。

 

 -------

 

Phản chiêu hồn

 

Hồn hề! Hồn hề! Hồ bất quy?

Đông tây nam bắc vô sở y.

Thướng thiên há địa giai bất khả,

Yên, Dĩnh thành trung lai hà vi?

Thành quách do thị, nhân dân phi,

Trần ai cổn cổn ô nhân y.

Xuất giả khu xa, nhập cứ toạ,

Toạ đàm lập nghị giai Cao, Quỳ.

Bất lộ trảo nha dữ giác độc,

Giảo tước nhân nhục cam như di!

Quân bất kiến Hồ Nam sổ bách châu,

Chỉ hữu sấu tích, vô sung ph́.

Hồn hề! hồn hề! suất thử đạo

Tam Hoàng chi hậu phi kỳ th́.

Tảo liễm tinh thần phản thái cực,

Thận vật tái phản linh nhân xi,

Hậu thế nhân gian giai Thượng Quan

Đại địa xứ xứ giai Mịch La,

Ngư long bất thực, sài hổ thực,

Hồn hề! hồn hề! nại hồn hà?

  

 

 

 

  Bài Dịch Số 1:

Dịch giả:   Vũ Tiến Phái    

 

 

Chống bài “Chiêu hồn”

 

Hồn ơi hồn chẳng trở về

Nơi đâu chọn để làm quê nương nhờ

Lang thang trời đất bơ vơ

Thành Yên thành Sính vật vờ làm chi

Thành c̣n, người đă khác đi

Bụi dơ quần áo có ǵ tốt đâu

Ruổi xe chễm chệ công hầu

Đứng ngồi bàn bạc khác đâu Cao Quỳ

Dấu nanh nọc độc hiểm nguy

Thịt người cắn xé không ǵ không tham

Thấy trăm châu ở Hồ Nam

Toàn người gầy ốm th́ ham ǵ đời

Tam hoàng đâu có hợp thời

Nếu hồn lối đó mà noi theo hoài

Hăy quay lại Thái Cực đài

Trở vể để chúng mỉa mai làm ǵ

Đời sau quan thượng ích chi

Khắp nơi sông Mịch La th́ làm sao

Rồng tha, sói cũng nuốt vào

Hồn ơi hồn có cách nào thoát đây

 

  

 

 

Bài Dịch Số 2:

Dịch giả Trần Cao Tần

 

 

Chống bài “Chiêu hồn”

 

Hồn ơi, ai gọi làm chi

Đông tây nam bắc nơi ni chốn về

Trên trời, dưới đất u mê

Yên, Sinh thành quách có ǵ mà ham

Dân thành nay đă quá nhàm

Áo quần bụi bặm càng làm dơ thêm

Ngoài ruồi muỗi, trong thềm chễm chệ

Đứng ngồi bàn bạc bề thế Cao, Quỳ

Không lộ ra nanh vuốt gớm ghê

Mà cắn xé thịt người ngọt xớt

Không thấy mấy trăm châu Hồ nam sùi bọt

Người gầy g̣, xương cốt ma trơi

Đừng noi theo lối đó hồn ơi

Sau Tam Hoàng c̣n ǵ ưng hợp nữa

Khắp nơi nơi toàn tràn ngập lửa

Góp tinh thần trở lại Thái cực đi

Quay lại đây bị mai mỉa để làm ǵ

Nếu kiếp sau đều là quan thượng

Sông Mịch La trăm điều ngang chướng

Rồng rắn không ăn cũng vào miệng sói hùm

Hồn ơi, hồn có linh khôn !

 

 

 

 

Bài Dịch Số 3:

Dịch giả:  Nguyễn Vạn An

 

  

Chống bài “Chiêu hồn”

 

Hồn ơi sao măi chẳng về

Đông tây nam bắc hồn đi chốn nào

Lên trời xuống đất được đâu

Yên Sinh thành cũ chao lao làm ǵ ?

Thành c̣n, dân đă khác xưa

Cát mù bụi bậm chỉ dơ áo quần

Người ta nhà rộng xe sang

Đứng ngôi bàn bạc như thần Quỳ, Cao

Vuốt nanh nọc độc giấu đâu

Mà sao ngọt xớt xé sâu thịt người

Hồ Nam trăm họ hết rồi

Đi quanh chỉ thấy thân gầy lao đao

Hồn ơi xin chớ đi theo

Tam Hoàng lối đó hỏi sao hợp thời

Thái Cực xin hăy về thôi

Ở đây chi nữa để người chê nhau

Thượng Quan là chuyện đời sau

Mịch La sông lũ đất đều trải quanh

Cá rồng cũng bỏ không ăn

Sói hùm lại nuốt, hồn làm sao đây ?

 


 

 

 

 

 

Xem Bài Thơ Số 251

 

 

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
 

Một Nhóm Anh Em gồm có  Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
Nguyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái, Nguyễn Vạn An,

và các bạn khác.

 

   

 

www.ninh-hoa.com