www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phái, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 T
HANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có  Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái, Nguyễn Vạn An,

và các bạn khác.


 

 

 

 

Bài Thơ # 251:

 

 

 


 

阮攸

辯賈

 

不涉湖南道,

安知湘水深。

不讀懷沙賦,

安識屈原心。

屈原心湘江水,

千秋萬秋清見底。

古今安得同心人,

賈生一賦徒為耳。

烈女從來不二夫,

何得栖栖相九州。

未必古人知有我,

眼中湘水空悠悠。

 

 -------

 

 

Biện Giả

 

Bất thiệp Hồ Nam đạo,

An tri Tương Thuỷ thâm?

Bất độc Hoài sa phú

An thức Khuất Nguyên tâm?

Khuất Nguyên tâm, Tương giang thuỷ,

Thiên thu vạn thu thanh kiến để.

Cổ kim an đắc đồng tâm nhân,

Giả sinh nhất phú đồ vi nhĩ.

Liệt nữ ṭng lai bất nhị phu,

Hà đắc thê thê “tướng cửu châu”.

Vị tất cổ nhân tri hữu ngă,

Nhăn trung Tương Thuỷ, không du du!

 

   

 

 

 

  Bài Dịch Số 1:

Dịch giả:   Nguyễn Vạn An    

 

 

Bác Giả Nghị

 

Hồ Nam mà chẳng đi qua

Sông Tương sao biết sâu là bao nhiêu

Hoài sa phú chẳng đọc theo

Làm sao thấu được trăm chiều Khuất Nguyên

Ḷng Khuất Nguyên, nước sông Tương

Thu thu ngàn vạn ẩn ch́m đáy sông

Mấy ai được bạn đồng tâm

Thư sinh họ Giả, phú không nghĩa ǵ

Một chồng liệt nữ kiên tŕ

Sao t́m vua khác làm chi mệt ḷng

Người xưa có biết ta cùng

Sông Tương dằng dặc một ḍng nổi trôi

 

  

 

 

Bài Dịch Số 2:

Dịch giả Vũ Tiến Phái

 

 

Bác Giả Nghị

 

Hồ Nam chưa có đi qua

Sông Tương đâu biết sâu là bao nhiêu

Hoài sa chẳng đọc ít nhiều

Khuất nguyên có thể sớm chiều hiểu không ?

Khuất nguyên ḷng rất xanh trong

Ngh́n thu suốt đáy, nước sông Tương bằng

Nay đang có bạn vĩnh hằng

Th́ bài phú Giả chẳng mang nghĩa nào

Hai chồng liệt nữ lấy sao

Mà c̣n bôn bả ra vào t́m vua

Biết ta ai nhỉ người xưa

Sông Tương dằng dặc xa đưa mắt nh́n

 

 

 

 

Bài Dịch Số 3:

Dịch giả:  Trần Cao Tần

 

  

Bác Giả Nghị

 

Hồ Nam nếu chẳng đi qua

Sông Tương sao biết đáy là bao sâu

Hoài Sa không đọc từng câu

Làm sao hiểu được ḷng nào Khuất Nguyên

Nước sông Tương, ḷng Khuất Nguyên

Suốt trong thấy đáy thiên niên vẹn toàn

Dễ đâu có bạn đồng tâm

Bài phú họ Giả chỉ tầm nghĩa không

Liệt nữ không lấy hai chồng

T́m vua khác khắp chín phương làm ǵ

Người xưa dù biết để chi

Sông Tương dằng dặc trôi đi măi hoài

 


 

 

 

 

 

Xem Bài Thơ Số 252

 

 

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
 

Một Nhóm Anh Em gồm có  Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
Nguyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái, Nguyễn Vạn An,

và các bạn khác.

 

   

 

www.ninh-hoa.com