www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phái, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 T
HANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có  Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái, Nguyễn Vạn An,

và các bạn khác.


 

 

 

 

Bài Thơ # 254:

 

 

 


 

阮攸

舊許都

 

許州城漢帝都,

曹氏于此栘漢圖。

受禪臺基已不見,

風雨夜夜猶號呼。

自古得國當以正,

奈何侮寡而欺孤。

魏受漢禪晉受魏,

前後所出如一途。

魏亡晉續更朝代,

自此迄今幾千載。

其中興廢知幾人,

峨峨城堞何曾改。

城外青山似舊時,

奸雄篡竊人何在。

漢人宗廟已無蹤,

魏人圓陵亦頹敗。

蕩蕩城中一片土,

亭午巿人趨賣買。

惟有建安二十五年事,

人口成碑終不壞。

遠來使我多沉吟,

遺臭留芳皆古今。

突兀名城當大道,

巨奸到此應寒心。

 

  -------

 

Cựu Hứa Đô

 

Hứa Châu thành, Hán đế đô,

Tào thị ư thử di Hán đồ.

Thụ thiện đài cơ dĩ bất kiến,

Phong vũ dạ dạ do hào hô.

Tự cổ đắc quốc đương dĩ chính,

Nại hà vụ quả nhi khi cô!

Nguỵ thụ Hán thiện, Tấn thụ Nguỵ,

Tiền hậu sở xuất như nhất đồ.

Nguỵ vong Tấn tục canh triều đại,

Tự thử hất kim kỷ thiên tải.

Kỳ trung hưng phế tri kỷ nhân,

Nga nga thành điệp hà tằng cải.

Thành ngoại, thanh sơn tự cựu th́,

Gian hùng soán thiết nhân hà tại?

Hán nhân tông miếu dĩ vô tung,

Nguỵ nhân viên lăng diệc đồi bại.

Đăng đăng thành trung nhất phiến thổ,

Đ́nh ngọ thị nhân xu mại măi.

Duy hữu Kiến An nhị thập ngũ niên sự,

Nhân khẩu thành bi chung bất hoại.

Viễn lai sử ngă đa trầm ngâm,

Di xú lưu phương giai cổ câm (kim).

Đột ngột danh thành đương đại đạo,

Cự gian đáo thủ ưng hàn tâm.

 

    

 

 

 

  Bài Dịch Số 1:

Dịch giả:   Nguyễn Vạn An    

 

Hứa Đô Cũ

 

Hứa Châu nhà Hán kinh đô,

Họ Tào chiếm dựng cơ đồ ở đây

C̣n đâu Thụ Thiện đền đài

Chỉ nghe mưa gió lạnh người đêm đêm

Từ xưa trị quốc thanh liêm

Sao nay lừa gạt trẻ con đàn bà

Người sau cướp đoạt người xưa

Hán Tần Ngụy cũng một bè mà thôi

Mấy ngàn năm đă qua rồi

Tiêu vong kế tiếp bao đời đổi thay

Thịnh suy bao kiếp con người

Thành xưa chót vót cao vời c̣n đây

Ngoài thành núi vẫn xanh tươi

Gian hùng hắc đạo lạc loài nơi đâu ?

Miếu thờ lăng tẩm hư hao,

Ngụy Hàn dấu vết chỗ nào c̣n giăng

Chỉ c̣n khoảng đất trong thành

Buổi trưa chợ họp dập d́nh bán mua

Kiến An sự cố đời xưa

Hăm lăm năm trước thành bia miệng rồi

Ta từ xa đến xứ này

Lắng nghe suy nghĩ chuyện người mà than

Đền đài th́ đă nát tan

Bên đường dặng núi vẫn c̣n uy nghiêm

Gian hùng cơ kẻ tới thăm

Hỏi xem tim có âm thầm sợ chăng ?

 

  

 

 

Bài Dịch Số 2:

Dịch giả Trần Cao Tần

 

 Hứa Đô Cũ

 

Nhà Hán đế đô tại Hứa Châu

Cơ nghiệp họ Tào đă tóm thâu

Nền đài thụ thiện không c̣n thấy

Chỉ thấy đêm mưa gió thét gào

Ngày xưa được nước đang trị quốc

Sao lại lừa con, vợ người ta

Nguỵ chiếm Hán, rồi Tấn chiếm nguỵ

Trước sau ai biết được chánh tà

Thời gian thay đổi bao thời đại

Đến nay đă trải mấy ngàn năm

Thế cuộc biến thiên nào biết được

Tường thành cao chứng kiến thăng trầm

Ngoài thành núi vẫn màu xanh biếc

Kẻ gian hùng nay có c̣n đâu

Tông miếu Hán triều đà tan nát

Lăng nhà Ngụy cũng đă đổ nhào

Giũa thành bao la trên mảnh đất

Buổi trưa người tụ tập bán buôn

Kiến An hai mươi lăm năm trước

Bia miệng người đời vẫn nhắc luôn

Từ xa ta tới thầm ngẫm nghĩ

Xưa nay lưu tiếng xấu hay thơm

Thành cao đối diện con đường lớn

Gian kế đến đây cũng điếng hồn

 

 

 

 

Bài Dịch Số 3:

Dịch giả:  Vũ Tiến Phái

 

   

Hứa Đô Cũ

 

Hán đô trước ở Hứa Châu

Họ Tào dời tới nơi đâu chốn này

Thụ Thiện đài nền nay không thấy

Gió mưa gào suốt mấy đêm qua

Trong thời trị quốc ngày xưa

Vợ goá con côi người lừa người dối

Trước sau đều noi theo một lối

Nguỵ lên thay Hán, Tấn nối Nguỵ xiêu

Tấn lên thay đổi chính triều

Đến nay thấm thoắt đă nhiều ngàn năm

Cuộc hưng phế biết người tâm gian dối

Tường thành cao đă thay đổi bao lần

Ngoài thành núi vẫn xanh ngần

Gian hùng kẻ ấy vùi thân chốn nào

Tông miếu Hán t́m sao cho thấy

Lăng nguỵ đây hết thẩy suy tàn

Giữa thành mảnh đất tan hoang

Người dân làm chỗ bày hàng bán buôn

Kiến An chuyện hai mươi lăm năm cũ

Bia miệng người c̣n đủ chẳng phai

Từ xa ta ngẫm nghĩ hoài

Xưa nay chuyện xấu chuyện hay là thường

Thành cao xây cạnh con đường

Hết hồn khi đến là phường đại gian

 


 

 

 

 

 

Xem Bài Thơ Số 255

 

 

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
 

Một Nhóm Anh Em gồm có  Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
Nguyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái, Nguyễn Vạn An,

và các bạn khác.

 

   

 

www.ninh-hoa.com