www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phái, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 T
HANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có  Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái, Nguyễn Vạn An,

và các bạn khác.


 

 

 

 

Bài Thơ # 259:

 

 

 


 

阮攸

騏麟墓

 

河北道中五尺豐碑當大路,

中有楷字大書騏麟墓。

道傍故老為余言,

永樂四年貢麟道死喪此土。

官命立碑用存故,

此事迄今已經古。

但見官道蕩蕩無丘陵,

其旁不封亦不樹。

片石傾欺苔蘚蔓,

淒風朝吹暮苦雨。

吁嗟麟兮何由睹,

吁嗟麟兮天上祥。

骨肉委之虫蛾蠹,

麟兮麟兮爾何苦。

何況燕棣何如人,

奪姪自立非仁君。

暴怒一逞夷十族,

大棒巨鑊烹忠臣。

五年所殺百餘萬,

白骨成山地血殷。

麟兮果為此人出,

大是妖物何足珍。

或是爾生不忍見殺戮,

先就此地捐其身。

吁嗟仁獸兮騏麟。

於世不見以為祥,

見之不過同犬羊。

若道能為聖人出,

當世何不南遊翔。

 

  -------

 

Kỳ lân mộ

 

Hà Bắc đạo trung ngũ xích phong bi đương đại lộ,

Trung hữu khải tự đại thư kỳ lân mộ.

Đạo bàng cố lăo vị dư ngôn,

Vĩnh Lạc tứ niên cống lân đạo tử táng thử thổ.

Quan mệnh lập bi dụng tồn cố,

Thử sự hất kim dĩ kinh cổ.

Đăn kiến quan đạo đăng đăng vô khâu lăng,

Kỳ bàng bất phong diệc bất thụ.

Phiến thạch khuynh khi đài tiển man,

Thê phong triêu xuy mộ khổ vũ.

Hu ta lân hề hà do đổ,

Hu ta lân hề thiên thượng tường.

Cốt nhục uỷ chi trùng nghĩ đố,

Lân hề lân hề nhĩ hà khổ.

Hà huống Yên Đệ hà như nhân,

Đoạt điệt tự lập phi nhân quân.

Bạo nộ nhất sính di thập tộc,

Đại bổng cự hoạch phanh trung thần.

Ngũ niên sở sát bách dư vạn,

Bạch cốt thành sơn địa huyết an.

Lân hề quả vị thử nhân xuất,

Đại thị yêu vật hà túc trân.

Hoặc thị nhĩ sinh bất nhẫn kiến sát lục,

Tiên tựu thử địa quyên kỳ thân.

Hu ta nhân thú hề kỳ lân.

Ư thế bất kiến dĩ vi tường,

Kiến chi bất quá đồng khuyển dương.

Nhược đạo năng vị thánh nhân xuất,

Đương thế hà bất nam du tường.

 

 

 

 

 

  Bài Dịch Số 1:

Dịch giả:   Trần Cao Tần    

 

Mộ kỳ lân

 

Tấm bia năm thước bên đường cái

Mấy chữ ngoằn ngoèo Mộ Kỳ Lân

Ông lăo bên đường c̣n nhắc lại

Cống vua ngă chết tại đường trần

Chôn lịm nơi đây người nhớ măi

Phúc tội đâu biết để mà lần

Cạnh bia không mộ không cây trái

Rêu phủ mờ trên phién đá xiêu

Sáng gió lạnh, chiều mưa dầm dăi

Kỳ Lân ơi sao quá tiêu điều

Ai bảo Kỳ Lân là sinh thái

Xương thịt bầy hầy sâu kiến tiêu

Kỳ Lân ơi, sao mi điên dại

Yên Đệ kia là kẻ ác nhân

Cướp ngôi vua làm toàn ngược trái

Giết quần thần mười họ trung quân

Đập gậy chết, trong dầu bỏng nấu

Chỉ năm năm giết trăm vạn dân

Xương thành núi, đất tràn đầy máu

Nếu hiện ra v́ kẻ phi nhân

Mi quỷ quái có ǵ trân báu

Hay mi sợ thấy quỷ hại dân

Nên khi đến mi đành chết trước

Đồn đại Kỳ Lân có đức nhân

V́ không thấy nên cho là ân phước

Biết ra mi chỉ là giống thú trần

Nếu Kỳ Lân v́ thánh mà hiện thực

Sao không đến phương Nam hiện sức thần

 

  

 

 

Bài Dịch Số 2:

Dịch giả : Vũ Tiến Phái

 

Mộ kỳ lân

 

Bên đường Hà Bắc dựng bia cao

Mộ Kỳ Lân ba chữ khắc vào

Gặp ta ông lăo trên đường hỏi

Không biết Kỳ lân cống chết sao

Việc ấy đến nay đă lâu rồi

Không c̣n g̣ đống, đất bằng thôi

Cạnh bia không mộ không cây cối

Đá nghiêng rêu phủ nắng sương phơi

Sáng gió lạnh chiều mưa như trút

Ôi kỳ lân chỉ hiện một lúc

Báo điều lành xuống tự trời cao

Nay xương thịt bỏ sâu kiến đục

Ôi kỳ lân sao mày khổ thế

Ra làm sao con người Yên Đệ

Cướp ngôi cháu tự lập làm vua

Là bậc nhân quân đâu có thể

Để hả giận giết luôn mười họ

Hại trung thần gậy lớn vạc dầu

Vạn mạng người trăm năm c̣n đâu

Trắng xương núi máu tràn đất đỏ

Nếu mày v́ kẻ ấy hiện ra

Th́ yêu quái, chính mày hẳn là

Hay mày sống không nỡ nh́n giết

Nên chọn trước chỗ này ra ma

Ôi kỳ lân loài thú có nhân

Trời lại tưởng điềm lành hiện thân

Ta thấy tựa gia súc dưới trần

Nếu bảo kỳ lân v́ thánh nhân mà xuất hiện

Th́ sao không sang phương nam trong trận chiến
năm xưa

 


 

 

 

 

 

Xem Bài Thơ Số 260

 

 

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
 

Một Nhóm Anh Em gồm có  Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
Nguyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái, Nguyễn Vạn An,

và các bạn khác.

 

   

 

www.ninh-hoa.com