www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phái, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 T
HANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có  Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái, Nguyễn Vạn An,

và các bạn khác.


 

 

 

 

Bài Thơ # 260:

 

 

 


 

阮攸

祖山道中

 

楓樹林中葉亂飛,

驚沙作雨上征衣。

蕭蕭枯草路一線,

寂寂斜陽山四圍。

去日兩河曾習戰,

紆途千里正思歸。

皤皤白髮紅塵路,

日暮登高悲莫悲。

 

  -------

 

Tổ Sơn đạo trung

 

Phong thụ lâm trung diệp loạn phi,

Kinh sa tác vũ thướng chinh y.

Tiêu tiêu khô thảo lộ nhất tuyến,

Tịch tịch tà dương sơn tứ vi.

Khứ nhật Lưỡng Hà tằng tập chiến,

Hu đồ thiên lí chính tư quy.

Bà bà bạch phát hồng trần lộ,

Nhật mộ đăng cao bi mạc bi.

 

 

 

 

 

  Bài Dịch Số 1:

Dịch giả:   Vũ Tiến Phái    

 

Trên đường Tổ Sơn

 

Rừng phong lá tụng cuốn bay nhanh

Cát tung lấm áo khách bộ hành

Đường xa đồng cỏ khô xơ xác

Chiều tà hiu quạnh núi vây quanh

Lưỡng hà hôm trước ngập chiến chinh

Đường ṿng ngàn dặm nhớ quê ḿnh

Bạc đầu lận đận đường bụi đỏ

Không ǵ buồn vậy, tối buông nhanh

 

  

 

 

Bài Dịch Số 2:

Dịch giả : Nguyễn Vạn An

 

Trên đường Tổ Sơn

 

Lá bay loạn suốt rừng phong

Cát tung lên cả áo quần người đi

Đường dài xơ xác cỏ khô

Chiều hôm quạnh quẽ, bốn bề núi vây

Lưỡng Hà chinh chiến dài dài

Đi quanh ngh́n dặm nhớ hoài quê xưa

Bụi đường đỏ, tóc bạc phơ

Núi cao đêm lạnh có ǵ buồn hơn ?

 

 

 

Bài Dịch Số 3:

Dịch giả : Trần Cao Tần

 

Trên đường Tổ Sơn

 

Lá bay loạn giữa rừng phong

Như mưa trên áo cát tung bay rào

Suốt đường toàn cỏ khô dào

Chiều hôm quạnh quẽ núi bao bốn bề

Lưỡng Hà tranh chiến gớm ghê

Đường đi ngh́n dặm nhớ quê xa mờ

Bụi đỏ vương tóc bạc phơ

Màn đêm buông xuống thẩn thờ tha nhân

 

 


 

 

 

 

 

Xem Bài Thơ Số 261

 

 

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
 

Một Nhóm Anh Em gồm có  Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
Nguyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái, Nguyễn Vạn An,

và các bạn khác.

 

   

 

www.ninh-hoa.com