www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phái, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 T
HANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có  Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái, Nguyễn Vạn An,

và các bạn khác.


 

 

 

 

Bài Thơ # 262:

 

 

 


 

阮攸

 

桃花潭李青蓮舊跡


桃花潭水千尺清,

潭上松柏冬猶青。

道是唐朝李供奉,

縱飲此潭因得名。

十年酒肆人間世,

天子呼來猶爛醉。

自言臣是酒中仙,

薄視榮名同敝履。

千年勝跡以人傳,

不在悠悠一潭水。

潭水至今清且漣,

一魚一鳥皆成仙。

惆悵斯人不復見,

遠來使我心茫然。

世路塵埃信溷濁,

不如終日痛飲全吾天。

 

  -------


Đào Hoa đàm Lư Thanh Liên cựu tích

 

Đào Hoa đàm thuỷ thiên xích thanh,

Đàm thượng tùng bách đông do thanh.

Đạo thị Đường triều Lư cung phụng,

Túng ẩm thử đàm nhân đắc danh.

Thập niên tửu tứ nhân gian thế,

Thiên tử hô lai do lạn tuư.

Tự ngôn thần thị tửu trung tiên,

Bạc thị vinh danh đồng tệ lư.

Thiên niên thắng tích dĩ nhân truyền,

Bất tại du du nhất đàm thuỷ.

Đàm thuỷ chí kim thanh thả liên,

Nhất ngư nhất điểu giai thành tiên.

Trù trướng tư nhân bất phục kiến

Viễn lai sử ngă tâm mang nhiên

Thế lộ trân ai tín hỗn trọc

Bất như chung nhật thống ẩm toàn ngô thiên

 

 

 

 Bài Dịch Số 1:

Dịch giả : Nguyễn Vạn An

 

Dấu tích cũ của Lư Thanh Liên
ở đầm Đào Hoa

 

Đào Hoa ngh́n thước nước trong

Bên bờ tùng bách đắm xanh rờn rờn

Rằng xưa Cung Lư thời Đường

Say mèm nơi đó mới thành vĩ nhân

Mười năm rượu quán lóc lăn

Vào cung vua gọi vẫn c̣n khướt say

Xưng rằng vua rượu là đây

Vọng danh cỏ rác chê dài mà thôi

Bởi ai nổi tiếng ngàn đời

Đâu v́ đầm rộng nước trời mênh mông

Nước đầm sóng gợn vẫn trong

Một chim một cá thành rồng hóa tiên

Người xưa chẳng gặp, ta buồn

Ḷng người xa xứ luống thêm ngậm ngùi

Đường trần ô gió bụi đầy

Giữ ḿnh thiên cốt ta say uống tràn

 

 

 

 

Bài Dịch Số 2:

Dịch giả:   Vũ Tiến Phái    

 

Dấu tích cũ của Lư Thanh Liên
ở đầm Đào Hoa

 

Đầm Đào Hoa ngh́n thước nước trong

Bờ xanh tươi thắm bách chen tùng

Thời Đường xưa một anh nổi tiếng

Nơi đó say mèm tên Lư Cung

Một quán rượu mười năm lăn lóc

Vua gọi vào say khướt trong cung

Danh vọng coi thường như giẻ rách

“Ta là tiên rượu” cứ danh xưng

Bởi người cảnh ngh́n năm nổi tiếng

Đâu phải do đầm nước mênh mông

Nước vẫn trong xanh luôn gợn sóng

Thành tiên chim cá cũng theo cùng

Buồn tại người xưa không được gặp

Bùi ngùi nhớ nước khách xa trông

Đường trần ô trọc đầy gió bụi

Chi bằng năm tháng uống tràn chung

 

 

 

Bài Dịch Số 3:

Dịch giả : Trần Cao Tần

 

Dấu tích cũ của Lư Thanh Liên

ở đầm Đào Hoa

 

Đầm Đào Hoa vẫn c̣n dấu tích

Lư thanh Liên trên nước trong xanh

Ngày xưa đời Đường người họ Lư

Say mèm nơi đó nên thành danh

Mười năm uống rượu cùng một quán

Vua gọi vào cung vẫn khướt say

Ta chính là danh xưng tiên rượu

Danh vọng coi như miếng giẻ đây

Do đó đầm ngh́n năm nổi tiếng

Phải đâu do nước rộng ngàn mây

Nước vẫn trong lững lờ gợn sóng

Cá chim như tiên đẹp lượn bay

Người ấy làm sao nay gặp lại

Tha nhân xa xứ lặng buồn thay

Đường trần ô trọc đầy gió bụi

Mặc cho ngày tháng cứ uống say

 


 

 

 

 

 

Xem Bài Thơ Số 263

 

 

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
 

Một Nhóm Anh Em gồm có  Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
Nguyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái, Nguyễn Vạn An,

và các bạn khác.

 

   

 

www.ninh-hoa.com