www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phái, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 T
HANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có  Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái, Nguyễn Vạn An,

và các bạn khác.


 

 

 

 

Bài Thơ # 263:

 

 

 


 

阮攸

 

梁昭明太子分經石臺

 

梁朝昭明太子分經處,

石臺猶記分經字。

臺基蕪沒雨花中,

百草驚寒盡枯死。

不見遺經在何所,

往事空傳梁太子。

太子年少溺菸文,

強作解事徒紛紛。

佛本是空不著物,

何有乎經安用分。

靈文不在言語科,

孰為金剛為法華。

色空境界茫不悟,

癡心歸佛佛生魔。

一門父子多膠蔽,

一念之中魔自至。

山陵不涌蓮花臺,

白馬朝渡長江水。

楚林禍木池殃魚,

經卷燒灰臺亦圯。

空留無益萬千言,

後世愚僧徒聒耳。

吾聞世尊在靈山,

法渡人如恆河沙數。

人了此心人自渡,

靈山只在汝心頭。

明鏡亦臺,

菩提本無樹。

我讀金剛千遍零,

其中奧旨多不明。

及到分經石臺下,

終知無字是眞經。

 

-------


Lương Chiêu Minh
thái tử phân kinh thạch đài

 

Lương triều Chiêu Minh thái tử phân kinh xứ

Thạch đài do kư “Phân kinh” tự

Đài cơ vu một vũ hoa trung

Bách thảo kinh hàn tận khô tử

Bất kiến di kinh tại hà sở

Văng sự không truyền Lương thái tử

Thái tử niên thiếu nịch ư văn

Cưỡng tác giải sự đồ phân phân

Phật bản thị không bất trước vật

Hà hữu hồ kinh an dụng phân

Linh văn bất tại ngôn ngữ khoa

Thục vi Kim Cương vi Pháp Hoa

Sắc không cảnh giới mang bất ngộ

Si tâm quy Phật Phật sinh ma

Nhất môn phụ tử đa giao tế

Nhất niệm chi trung ma tự chí

Sơn lăng bất dũng liên hoa đài

Bạch mă triêu độ Trường Giang thuỷ

Sở lâm hoạ mộc tŕ ương ngư

Kinh quyển thiêu hôi đài diệc dĩ

Không lưu vô ích vạn thiên ngôn

Hậu thế ngu tăng đồ quát nhĩ

Ngô văn Thế Tôn tại Linh Sơn

Thuyết pháp độ nhân như Hằng Hà sa số

Nhân liễu thử tâm nhân tự độ

Linh Sơn chỉ tại nhữ tâm đầu

Minh kính diệc phi đài

Bồ Đề bản vô thụ

Ngă độc Kim Cương thiên biến linh

Ḱ trung áo chỉ đa bất minh

Cập đáo Phân kinh thạch đài hạ

Chung tri vô tự thị chân kinh

 

  

 

 

 

 Bài Dịch Số 1:

Dịch giả : Nguyễn Vạn An

 

Đài đá chia kinh
của thái tử Chiêu Minh nhà Lương

 

Đá đài ghi chữ “Chia kinh”

Nền đài gai góc lấp quanh bụi mù

Trăm loài cỏ lạnh chết khô

Nhưng Kinh không biết cất vô chỗ nào

Chỉ nghe kể chuyện như sau

Có Lương thái tử đời nào thưở xưa

Văn chương đă biết say sưa

Lại c̣n chữ nghĩa phân chia đặt đ̣i

Chữ Không chẳng hiểu th́ thôi

Sắc Không sao dám làm bài ngữ ngôn

Cái ǵ là kinh Kim Cương

Pháp Hoa thêm nữa biết đường giảng ư

U mê Không Sắc mịt mù

Mà đ̣i theo Phật biết đi đường nào

Cha con mù quáng như nhau

Chỉ trong một niệm ma đâu hiện h́nh

Núi sâu nào có đài sen

Một mai ngựa trắng vượt trên sông Trường

Nước Sở tai họa cháy rừng

Kinh ra tro rác đài thành đổ siêu

Ngh́n lời c̣n ích ǵ đâu

Đám sư ngu dốt đời sau tụng bài

Chỉ làm tai điếc mà thôi

Thế Tôn th́ tọa trên đài Linh Sơn

Cứu người như cát sông Hằng

Chữ Tâm phải hiểu là ḷng tại ta

Linh Sơn ở tại ḷng ta

Gương sáng không có, Bồ đề không cây

Kim Cương ta đọc đă chầy

Những điều sâu sắc trước nay chưa rành

Tới đây dưới đá « Chia kinh »

Mắt nh́n « Không chữ » giật ḿnh hiểu ra

Th́ ra « Không chữ » sâu xa

Kinh “không chữ” mới thật là chân kinh

 

 

 

 Bài Dịch Số 2:

Dịch giả:   Vũ Tiến Phái    

 

Đài đá chia kinh
của thái tử Chiêu Minh nhà Lương

 

Chiêu Minh thái tử tới chia kinh

Hai chữ c̣n ghi đá rành rành

Nền đài gai lấp trong mưa bụi

Cỏ khô sợ lạnh chết se ḿnh

Không thấy kinh cất dấu nơi nao

Chỉ nghe chuyện ấy xảy thế nào

Thái tử mê văn thời niên thiếu

Đặt bày phân tách chẳng phiền sao

Phật không vướng vật, vốn là không

Có phải chia kinh để học cùng

Văn thiêng đâu phải nhờ ngôn ngữ

Kim Cương Hoa Pháp đọc uổng công

Cảnh giới sắc không hiểu mập mờ

U mê theo phật, phật thành ma

Cha con nhà nó mù quáng hết

Một niệm mời ma đến tận nhà

Đài sen không nổi nơi lăng núi

Ngựa trắng b́nh minh vượt Trường giang

Cháy rừng Sở, cá cây bị vạ

Đài nghiêng kinh cháy trụi tro tàn

Ngh́n lời để lại đều vô ích

Sư ngu tụng niệm điếc cả tai

Thế tôn nghe tới Linh Sơn để

Thuyết pháp cứu người chẳng bỏ ai

Hiểu tâm này ắt người tự độ

Linh Sơn chính thật tại ḷng này

Không đâu có đài cho gương sáng

Bồ đề vốn chẳng thể là cây

Ta đọc kim cương quá ngh́n lần

Mà c̣n chưa hiểu ư sâu thâm

“Chia kinh” c̣n đó trên đài đá

Hiểu kinh một chữ cũng không cần

 

 

 

Bài Dịch Số 3:

Dịch giả : Trần Cao Tần

 

Đài đá chia kinh
của thái tử Chiêu Minh nhà Lương

 

Thái tử triều Lương giải phân kinh

Đài đá c̣n ghi chữ Phân Kinh

Nền đài nay lấp trong rêu phủ

Cỏ cây chết lạnh hết cả h́nh

Kinh ở nơi nào ai bảo thủ

Chỉ nghe kể chuyện của thời kia

Thái tử thiếu niên mê chương cú

Thích luận kinh giải thích phân chia

Hiểu Phật là không, là vô tướng

Tuỳ vào đâu mà hợp với ĺa

Phật từ đâu phải khoa ngôn ngữ

Ai hiểu Pháp Hoa, Kim Cang ra

Cảnh giới Sắc Không sao mờ mịt

U mê nói Phật, Phật ra ma

Cha con một gốc toàn mù quáng

Chỉ ytong một niệm lạc đường tà

Nơi lăng núi đài sen không hiện

Một sớm Trường Giang ngựa vượt sông

Nước Sở cháy, cá chim lây hoạ

Đài sập tan, kinh cháy bập bùng

Lời để lại đều như sỏi đá

Đám sư ngu dốt tụng lung tung

Nghe thế tôn nơi Linh Sơn thứu

Nói pháp độ sinh khắp trùng trùng

Người hiểu điều này là tự độ

Linh Sơn là chính tại tâm người

Minh kinh diệc vô đài

Bồ đề bổn vô thụ

Kim Cang ta đọc

Ngh́n lần trong đời

Nhiều yếu chỉ vẫn chưa thấu rơ

Trước đài đá sụp rồi ta chợt tỏ

Vô tự là thật nghĩa chân kinh

 


 

 

 

 

 

Xem Bài Thơ Số 264

 

 

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
 

Một Nhóm Anh Em gồm có  Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
Nguyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái, Nguyễn Vạn An,

và các bạn khác.

 

   

 

www.ninh-hoa.com