www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phái, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 T
HANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có  Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái, Nguyễn Vạn An,

và các bạn khác.


 

 

 

 

Bài Thơ # 266:

 

 

 


 

阮攸

 

梅道中

 

山行已遍,

楚山來更多。

到得青山盡,

其如白髮何。

衡岳雪初霽,

洞庭春水波。

計程在三月,

猶及薔薇花。

 

-------

 

Hoàng Mai đạo trung

 

Ngô sơn hành dĩ biến,

Sở sơn lai cánh đa.

Đáo đắc thanh sơn tận,

Ḱ như bạch phát hà.

Hành Nhạc tuyết sơ tễ,

Động đ́nh xuân thuỷ ba.

Kế tŕnh tại tam nguyệt,

Do cập tường vi hoa.

 

 

   

 

  

 

 Bài Dịch Số 1:

Dịch giả : Trần Cao Tần

 

Trên Đường Hoàng Mai

 

Du hành kắp cả nước Ngô

Đến nơi nước Sở núi nhô càng nhiều

Tận cùng các núi bao nhiêu

Bây giờ đầu bạc xế chiều rồi đây

Hai Dương vừa tạnh tuyết mây

Nước hồ sóng sánh đă rầy mùa xuân

Tháng ba về tới cảnh nhàn

Kịp thời hoa nở ngập tràn tường vi

 

 

 Bài Dịch Số 2:

Dịch giả : Trần Cao Tần

 

Trên Đường Hoàng Mai

 

Nước Ngô đă đi khắp

Nước Sở núi càng nhiều

Nơi nào núi cùng tận

Đầu bạc tuổi xế chiều

Lưỡng Dương tuyết vừa tạnh

Hồ xuân hoa nước thêu

Tháng ba về quê cũ

Tường vi nở mỹ miều

 

  

 

 Bài Dịch Số 3:

Dịch giả : Vũ Tiến Phái

 

Trên Đường Hoàng Mai

 

Đă đi khắp Ngô Sơn

Núi Sở lại nhiều hơn

Non xanh đến tận cuối

Đầu bạc dạ héo hon

Hành, Nhạc Dương mới tuyết

Động Đ́nh sóng từng cơn

Tính tháng ba về tới

Hoa tường vi vẫn c̣n

 

  

 

 Bài Dịch Số 4:

Dịch giả : Nguyễn Vạn An

 

 

Trên Đường Hoàng Mai

 

Núi Ngô th́ đă đi rồi

C̣n bên Sở, núi nhiều thôi có ǵ

Tận cùng đến chốn xanh ŕ

Th́ đầu đă bạc biết đi chỗ nào

Nhạc, Hành Dương, tuyết c̣n đâu

Động Đ́nh mặt nước chênh chao nhập nhoàng

Tháng ba nhớ tính con đường

Để về kịp thấy hoa tường vi giăng

 


 

 

 

 

 

Xem Bài Thơ Số 267

 

 

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
 

Một Nhóm Anh Em gồm có  Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
Nguyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái, Nguyễn Vạn An,

và các bạn khác.

 

   

 

www.ninh-hoa.com