www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phái, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 T
HANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có  Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái, Nguyễn Vạn An,

và các bạn khác.


 

 

 

 

Bài Thơ # 267:

 

 

 


 

阮攸

 

舟發

 

去遍東南路,

匆匆欲週。

使從江漢口,

來泛洞庭舟。

人比來時瘦,

江同去日秋。

鶴樓成詠處,

白雲空悠悠。

 

-------

 

Chu phát

 

Khứ biến đông nam lộ,

Thông thông tuế dục chu.

Sử ṭng Giang Hán khẩu,

Lai phiếm Động Đ́nh chu.

Nhân bỉ lai th́ sấu,

Giang đồng khứ nhật thu.

Hạc lâu thành vịnh xứ,

Bạch vân không du du.

 

 

   

 

  

 Bài Dịch Số 1:

Dịch giả : Nguyễn Vạn An

 

Thuyền Ra Đi

 

Đi khắp đường đông nam

Thấm thoát gần hết năm

Giang Hán theo ḍng cũ

Động Đ́nh đưa thuyền dong

Người gầy hơn lần trước

Thu xưa bên sông nay

Vịnh thơ lầu hạc cũ

Mây trắng lững lờ bay...

 

  

 

 Bài Dịch Số 2:

Dịch giả : Trần Cao Tần

 

Thuyền Ra Đi

 

Đường đông nam đi khắp

Thăm thoát hết năm rồi

Thuận theo cửa sông Hán

Động Đ́nh du thuyền bơi

Người ốm hơn lần trước

Sông thu vẫn đầy vơi

Lầu hạc nơi vịnh cũ

Mây trắng lững lờ trôi

 

  

 

 Bài Dịch Số 3:

Dịch giả : Vũ Tiến Phái

 

Thuyền Ra Đi

 

Đông nam đi khắp ngả đường

Đến nay thấm thoắt cũng dường một năm

Động Đ́nh nay lại ra thăm

Thuận theo sông Hán xuôi nam một thuyền

Gầy hơn lần đến đầu tiên

Sông thu như vẫn y nguyên ngày nào

Vịnh thơ lầu cũ bước vào

Lững lờ mây trắng bay cao trời chiều

 

  

 

 Bài Dịch Số 4:

Dịch giả : Vũ Tiến Phái

 

Thuyền Ra Đi

 

Đông nam đi khắp ngả

Vừa tṛn năm đến nay

Thuyền thuận ḍng sông Hán

Động đ́nh thăm lần này

Người gầy hơn khi trước

Sông thu không đổi thay

Lầu hạc nơi vịnh cũ

Lũng lờ mây trắng bay

 

  

 

 Bài Dịch Số 5:

Dịch giả : Trần Cao Tần

 

 

Thuyền Ra Đi

 

Đă đi khắp nẻo đông nam

Thời gian thấm thoát một năm qua rồi

Theo cửa sông Hán đi xuôi

Động Đ́nh gợn sóng thuyền bơi nhẹ nhàng

Gầy hơn lần trước đi ngang

Mùa thu sông vẫn mơ màng như xưa

Lầu hạc Thôi Hiệu đề thơ

Ngh́n năm mây trắng bây giờ c̣n bay

 


 

 

 

 

 

Xem Bài Thơ Số 268

 

 

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
 

Một Nhóm Anh Em gồm có  Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
Nguyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái, Nguyễn Vạn An,

và các bạn khác.

 

   

 

www.ninh-hoa.com