PHÂN ƯU            

 

Chúng tôi mới nhận được tin buồn
bào đệ ông Nguyễn văn Dzũng là
:


Ông  Nguyễn Văn Nhuận
 

mới thất lộc vào ngày 22 tháng 12 năm 2018.

  

Chúng tôi xin thành thật chia buồn
với ông Dzũng 

 


 

 

GIA ĐÌNH:
 

Nguyễn văn Long
Nguyễn văn Vỹ

 

Thành Kính Phân Ưu

 

 

www.ninh-hoa.com