Nguyễn Văn Thành
 

 

Sự Giáo Dục và Thi Cử Qua
    Các Thời Đại  Ở Việt Nam
:
 

Phần 1   |   Phần 2  |  Phần 3  |

Phần 4   |   Phần 5  Phần 6  |

Phần 7   |   Phần 8  |  Phần 9  |

Phần 10 |  Phần 11 Phần 12 |

Phần 13 |  Phần 14 Phần 15 |

Phần 16 |  Phần 17 Phần 18 |

Phần 19 |

 

 

 

 

 

 

 

 

 


S
  GiÁO  DỤC  VÀ THI C  QUA cÁC THỜI  ĐẠI
  V I Ệ T   N A M

Nguyễn Văn Thành


Phần 1:

  

 

NHẬP MÔN:
 

Không giống như Việt Nam, vấn đề thi cử của các nước khác được thi bằng chính ngôn ngữ của họ trong suốt các thời kỳ thí dụ như bên Pháp, Mỹ và Anh. Trái lại, nước ta v́ bị nội thuộc của Tàu và Pháp cho dù có độc lập như thời Ngô, Đinh, tiền Lê, Lư, Trần, hậu Lê, Nguyễn nhưng thi cử bằng Hán Tự rồi đến thời Pháp thi bằng chữ Pháp. Măi đến thời độc lập ta mới thi bằng tiếng Việt.

Trong thời kỳ đầu của nền độc lập ở miền Nam, ta vẫn xử dụng giáo sư người Pháp v́ thiếu giáo sư người Việt. Mặc dầu ở Trung Học thi bằng tiếng Việt nhưng ở bậc Đại Học cũng c̣n thi bằng tiếng Pháp trong một thời gian cho tới khi toàn bộ các giáo sư người Pháp được thay thế bằng các giáo sư người Việt, lúc ấy tiếng Việt mới hoàn toàn được xử dụng trong các kỳ thi.

Sự giáo dục và thi cử ở Việt Nam ta qua các thời đại được tạm chia làm 3 thời kỳ:

Thời kỳ thứ nhất dưới các chế độ quân chủ -
  thi bằng Hán Tự

Thời kỳ thứ hai dưới thời đô hộ của Pháp –
  thi bằng tiếng Pháp

Thời kỳ thứ ba dưới thời tự chủ -
  thi bằng tiếng Việt gồm có:

Từ năm 1945 đến 1975: Nền giáo dục và
     thi cử của cả miền Nam và miền Bắc.

Từ năm 1975 đến bây giờ: Thời kỳ này
     cũng chia làm 2 phần:

              1) Nền giáo dục của miền Bắc và miền Nam
                  chưa thống nhất

              2) Cả 2 miền đều ứng dụng chương tŕnh
                  12 năm cho Trung và Tiểu Học.

Thời kỳ này nền học vấn cũng chia ra làm 2 thời kỳ: một thời kỳ chỉ giảng dạy bằng tiếng Việt và thi cử phỏng theo lối của Pháp để lại và một thời kỳ hiện đại đưa sinh ngữ vào Trung Học gồm có tiếng Anh, Pháp, Nga và Trung Hoa. Trong thời kỳ này cũng có đổi thay thi từng năm học (ảnh hưởng của Pháp) ở bậc Đại Học sang thời kỳ thi theo tín chỉ (ảnh hưởng Anh, Mỹ).

Khuynh hướng chuyển từ nền giáo dục ảnh hưởng của Pháp sang ảnh hưởng của nền giáo dục của Anh, Mỹ, phát triển các trường Đại Học và cho mở các trường Đaị Học do nước ngoài chủ trương hoặc hợp tác với nước ngoài và bằng cấp được nước ngoài công nhận và cấp phát từ những nước khác (Mỹ, Úc….).

Ta sẽ cố gắng nghiên cứu từng thời kỳ một để xem nền giáo dục này có giúp ích ǵ cho nền phát triển kinh tế, thông tin và các ngành khác.


 

 

Tham khảo:

Trong việc hoàn tất loạt bài này, tác giả dựa theo trí nhớ và đă tham khảo những tài liệu sau đây:

Trước năm 1945: Tham khảo "Việt Nam Sử Lược" của
                           Trần Trọng Kim

Sau năm 1945:  Tham khảo của những người đă
                         sống trong những thời đó thí dụ muốn
                         biết việc thi cử trong khoảng 60-75 th́
                         hỏi những thí sinh và các giáo sư
                         trong khoảng thời gian đó.

Các Websites liên hệ được trích dẫn trong những bài viết.

Tác giả rất cần ư kiến của các chuyên gia về cách học tập và thi cử ở các trường Đại Học qua mọi thời đại thí dụ như về Y Khoa cần ư kiến của các Bác Sĩ đă từng tốt nghiệp ở Đại Học Việt Nam, Nha Khoa cần các Nha Sĩ, Dược Khoa cần Dược Sĩ, Luật Khoa cần các vị tốt nghiệp trường Luật và tất cả các trường khác tại Việt Nam,… Mong toàn thể quư vị góp ư kiến v́ không một ai có thể biết tất cả các bộ môn được. Cám ơn quư vị.

 

Nguyễn Văn Thành
Cuối tháng giêng,
2005
(c̣n tiếp)