Nguyễn Văn Thành
 

 

Sự Giáo Dục và Thi Cử Qua
    Các Thời Đại  Ở Việt Nam
:
 

 Phần 1  |   Phần 2  |  Phần 3  |

Phần 4   |   Phần 5  Phần 6  |

Phần 7   |   Phần 8  |  Phần 9  |

Phần 10 |  Phần 11 Phần 12 |

Phần 13 |  Phần 14 Phần 15 |

Phần 16 |  Phần 17 Phần 18 |

Phần 19 | Phần 20  |  Phần 21 |

Phần 22 | Phần 23  | Phần 24

 

 

 

 

 

 

 

 

 


S
  GiÁO  DỤC  VÀ THI C  QUA cÁC THỜI  ĐẠI
  V I Ệ T   N A M

Nguyễn Văn Thành


Phần 20:

  

 

F- ẢNH HƯỞNG CỦA NỀN GIÁO DỤC VÀO NỀN KINH TẾ
     QUỐC GIA:
 

WTO - Dẫn nhập:

Đệ nhị thế chiến xảy ra do kinh tế. Trong thế kỷ 19, Anh quốc chiếm Nam Phi và nhiều nước Phi châu, Ấn Độ nay là Ấn, Pakistan, Bangadesh, Miến Điện, Pháp chiếm Algerie, Tunisie, Morocco, Đông Dương, Ḥa Lan chiếm Nam Dương quần đảo Indonesia… (Xem phần 3).  Đế Quốc mua nguyên vật liệu rẻ của thuộc địa rồi bán các sản phẩm tiêu dùng đắt cho thuộc địa, họ giữ độc quyền buôn bán. Sau khi Đức và Nhật có nền kỹ nghệ phát triển cao, họ cần bán sản phẩm và mua nguyên liệu nhưng họ không có thuộc địa nên gặp khó khăn. Để giả́ quyết họ phải gây chiến để chia lại bản đồ thế giới.
Đó là nguyên nhân của đệ nhị thế chiến.

V́ vậy sau đệ nhị thế chiến toàn thể các nước muốn giải quyết buôn bán bằng ḥa b́nh cho nên GATT và WTO ra đời.

Nền giáo dục của Việt Nam hiện tại cũng như tương lai chỉ cốt phục vụ nền kinh tế quốc gia, đảm bảo nâng cao mức sống cho mọi người dân và chống tụt hậu. Con đường mà chính Việt Nam lựa chọn là sẽ đi vào tổ chức WTO càng sớm càng tốt th́ hàng hóa Việt Nam mới có thể cạnh tranh với các hàng hóa trên toàn thế giới với lư do là hàng hóa của các nước ở trong tổ chức WTO hưởng thuế rất nhẹ c̣n những nước ở bên ngoài tổ chức WTO chịu thuế nặng. Do đó, nếu Việt Nam không ở trong tổ chức WTO th́ không thể cạnh tranh được và tất nhiên bị loại khỏi Mậu Dịch Quốc Tế.

Vậy vấn đề vào WTO là một vấn đề rất quan trọng trong việc phát triển kinh tế mau chóng. Loạt bài này chia thành nhiều kỳ sẽ tŕnh bày những luật lệ của tổ chức WTO, điều kiện gia nhập WTO, được lợi ǵ khi được gia nhập WTO... gồm có những phần chính yếu sau đây:

Lịch sử

Cơ bản

Các thỏa thuận

Giải quyết mâu thuẫn

Các vấn đề mới

Doha chương tŕnh (Doha Agenda)

Các nước đang phát triển

Tổ chức

......

WTO (World Trade Organization):
    Tổ chức Mậu Dịch Quốc Tế

Tương lai kinh tế của Việt Nam hoàn toàn phụ thuộc vào Mậu Dịch Quốc Tế. Hiện nay có khoảng 150 nước đă gia nhập, cho đến ngày 13 tháng 10 năm 2004 đă có 148 nước ghi danh tham dự và được chấp thuận.

Tất cả các nước hội viên đều theo chế độ dân chủ, đa đảng và kinh tế thị trường; chỉ có một nước duy nhất là nước Trung Hoa theo chế độ Cộng Sản nhưng quyết tâm gia nhập và thỏa măn toàn thể các yêu cầu của các nước hội viên. Một điều trớ trêu là nước Kampuchia đă được gia nhập tổ chức WTO mặc dầu các nước đàn anh như Việt Nam và Nga Sô vẫn chưa được gia nhập. Sở dĩ điều này xảy ra v́ chính phủ Cam-Bốt mặc dầu là con đẻ của chế độ Cộng Sản Việt Nam nhưng họ đă lợi dụng Quốc Trưởng Norodom Sihanouk đă tuyên bố rằng Vương Quốc Cam-Bốt không theo Cộng Sản và theo đa đảng gồm có đảng cầm quyền là đảng Nhân Dân Cách Mạng Cam-Bốt (chính là đảng Cộng Sản trá h́nh) và đảng Bảo Hoàng do con của Quốc Vương Sihanouk là Hoàng tử Norodom Ranariddh lănh đạo.

Như vậy, muốn gia nhập tổ chức Mậu Dịch Quốc Tế (WTO), Việt Nam phải kư hiệp định với toàn thể 148 nước kể cả Cam-Bốt, nghĩa là phải có sự thỏa thuận của các nước hội viên trong WTO. Khi đă tham gia, quốc gia hội viên phải tuân theo luật của tổ chức này nghĩa là các chế độ thuế khóa và hàng nhập cảng phải tuân theo quy ước chung không được sáng chế ra và để cho hàng hóa các nước cạnh tranh với hàng nội địa.

Tóm tắt WTO:

Những nước tham gia tổ chức WTO được vào thị trường của tất cả các nước hội viên. Mọi quyết định của tổ chức WTO phải được sự đồng thuận của các hội viên, được thông qua bởi nghị viện của các thành viên và được giải quyết bởi tổ chức WTO. Tổ chức này sẽ giải quyết sự ma sát thương mại (Trade Friction) căn cứ vào các thỏa thuận đă được đồng ư chung. Như vậy, WTO làm giảm thiểu sự nguy hại do mâu thuẫn mậu dịch và phá vỡ hàng rào quan thuế (Trade barrier) của các nước với nhau.

Chính sách đa mậu dịch (Multilateral trade) được thỏa thuận và thông qua bởi nghị viện WTO. Các thỏa thuận này là điều lệ tư pháp (Legal Ground-Rules) cho thương mại quốc tế. Chính sách của WTO bảo đảm quyền thương mại của toàn thể các hội viên và buộc toàn thể các nước giữ chính sách thương mại trong điều kiện thỏa thuận có lợi cho toàn thể các hội viên. Những thỏa thuận này được thương nghị và kư kết bởi các chính phủ. Mục đích của các thỏa thuận nhằm giúp cho các nhà sản xuất, nhập cảng thi hành nhiệm vụ mậu dịch và bảo đảm sự ích lợi của toàn thể nhân dân trong các nước hội viên.

Tổ Chức WTO:

1- Lịch Sử:

Tổ chức Mậu Dịch Quốc Tế (WTO) xuất hiện năm 1995. Tổ chức này là thừa kế của tổ chức GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) thiết lập sau đệ nhị thế chiến vời mục đích thỏa thuận chung vể thuế khóa và mậu dịch. Như vậy, tổ chức WTO rất c̣n trẻ mới có 10 năm nhưng tổ chức GATT th́ đă có trên 50 năm. Trong 50 năm hậu Đệ Nhị Thế Chiến (World War II), kinh tế thế giới phát triển rất mănh liệt, trung b́nh hàng hóa bán mỗi năm tăng khoảng 6%. Tổng số thương mại năm 2000 gấp 22 lần tổng số năm 1950. Tổ chức GATT và WTO được thành lập để phục vụ cho nền kinh tế phát triển trên toàn thế giới. Hệ thống này được phát triển sau nhiều lần thương nghị của các nước dưới danh nghĩa GATT.

Ṿng thương lượng đầu tiên chủ trương giảm thuế nhưng các thương lượng kế tiếp nhằm vào việc không được bán phá giá nghĩa là nhiều nước chỉ cần Mỹ kim mà bán rẻ hơn các giá sản xuất. Thương lượng cuối cùng xảy ra năm 1986 đến năm 1994 tại Uruguay (gọi tên là Uruguay Round) dẫn đến tổ chức WTO.

Năm 1977 tháng 2 đă có thỏa thuận về Viễn Thông với 69 chính phủ thỏa thuận. Cùng năm này, 40 nước đă hoàn tất kư kết các hiệp ước phi thuế (Tariff - Free Trade) trong Sản Phẩm Kỹ Thuật Thông Tin (Information Technology Products) và 70 nước kư kết các hiệp định liên quan đến Ngân Hàng, Bảo Hiểm, An Ninh và Tài Chánh. Năm 2000, tổ chức bắt đầu thảo luận về các nông nghiệp, dịch vụ, thuế khóa của các hàng, không phải nông phẩm và môi trường (Environment). Tất cả đă xảy ra tại Hội nghị Qatar vào tháng 11 năm 2001. WTO có luật lệ cấm phá giá (bán rẻ hơn giá vốn) cấm trợ cấp (thí dụ chính phủ không được trợ cấp nông dân để cho giá thành nông phẩm rẻ cạnh tranh với ngoại quốc), thỏa thuận về tài sản tri thức (Intellectual property) và hạn đến tháng giêng năm 2005 th́ xong.

(C̣n Tiếp)

 

 

Tham khảo:

Trong việc hoàn tất loạt bài này, tác giả dựa theo trí nhớ và đă tham khảo những tài liệu sau đây:

Trước năm 1945: Tham khảo "Việt Nam Sử Lược" của
                           Trần Trọng Kim

Sau năm 1945:  Tham khảo của những người đă
                         sống trong những thời đó thí dụ muốn
                         biết việc thi cử trong khoảng 60-75 th́
                         hỏi những thí sinh và các giáo sư
                         trong khoảng thời gian đó.

Các Websites liên hệ được trích dẫn trong những bài viết.

Tác giả rất cần ư kiến của các chuyên gia về cách học tập và thi cử ở các trường Đại Học qua mọi thời đại thí dụ như về Y Khoa cần ư kiến của các Bác Sĩ đă từng tốt nghiệp ở Đại Học Việt Nam, Nha Khoa cần các Nha Sĩ, Dược Khoa cần Dược Sĩ, Luật Khoa cần các vị tốt nghiệp trường Luật và tất cả các trường khác tại Việt Nam,… Mong toàn thể quư vị góp ư kiến v́ không một ai có thể biết tất cả các bộ môn được. Cám ơn quư vị.

 

Nguyễn Văn Thành
       
2/9/
2005
      (c̣n tiếp)