Nguyễn Văn Thành
 

 

Sự Giáo Dục và Thi Cử Qua
    Các Thời Đại  Ở Việt Nam
:
 

 Phần 1  |   Phần 2  |  Phần 3  |

Phần 4   |   Phần 5  Phần 6  |

Phần 7   |   Phần 8  |  Phần 9  |

Phần 10 |  Phần 11 Phần 12 |

Phần 13 |  Phần 14 Phần 15 |

Phần 16 |  Phần 17 Phần 18 |

Phần 19 | Phần 20  |  Phần 21 |

Phần 22 | Phần 23  | Phần 24

 

 

 

 

 

 

 

 

 


S
  GiÁO  DỤC  VÀ THI C  QUA cÁC THỜI  ĐẠI
  V I Ệ T   N A M

Nguyễn Văn Thành


Phần 21:

  

 

F- ẢNH HƯỞNG CỦA NỀN GIÁO DỤC VÀO NỀN KINH TẾ
     QUỐC GIA:

Tổ Chức WTO:

2- Cơ bản:

Địa Điểm: Geneva (Genève) Thụy Sĩ.

Ngày Thành Lập: 1 tháng giêng năm 1995

Tạo Bởi: Ṿng đàm phán Uruguay (1986-1994)

Thành Viên: 148 nước tính đến ngày 13 tháng 10 năm 2004 (Cam-Bốt thành hội viên)

Ngân Sách: 169 triệu Francs Thụy Sĩ (năm 2005)

Ban Bí Thư: 630 nhân viên

Chủ Tịch: Pascal Lamy – danh xưng là Chủ Tịch Ban Điều Hành hoặc Tổng Giám đốc (Director General)

Chức Năng:

- Quản lư các thỏa thuận của WTO (Administering WTO Trade Agreement)

- Nơi thương nghị mậu dịch (Forum for Trade Negotiations)

- Giải quyết các tranh chấp mậu dịch (Handling Trade Disputes)

- Theo dơi chính sách mậu dịch của các quốc gia (Monitoring National Trade Policies)

- Giúp đỡ kỹ thuật và huấn luyện cho các nước đang mở mang (Technical Assistance and Training for Developing Countries)

- Hợp tác với các tổ chức quốc tế khác (Cooperation With Other International Organizations).
Sơ Đồ Tổ Chức: (Organization Chart) Tất cả WTO thành viên có thể tham dự trong toàn thể các Hội đồng, Ủy ban trừ Hội đồng giải quyết tranh chấp (Dispute Settlement Panels) Hội đồng theo dơi hàng tơ lụa may mặc (Textiles Monitoring), Ủy ban Đa dạng (Plurilateral Comittee), và Ủy ban Phá Án (Apellate Comittee)

Hội Nghị Bộ Trưởng: (Ministerial Conference)

Hội Nghị này quyết định những Nghị quyết quan trọng, 2 năm họp một lần

Ban Thường vụ (General Council) đó là ban quyết định hàng ngày gặp thường xuyên tại Geneva, hợp tác giữa các ban khác nhau và quyết định chính sách kinh tế toàn cầu (Global Economic Policies)

Các Nước Thành Viên:

Các nước thành viên cho đến ngày 16 tháng 2 năm 2005 gồm 148 thành viên. Muốn biết chi tiết vào Website sau đây:

http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm

Các Nước Làm Quan Sát Hội Viên:

Có 33 quan sát hội viện (Observer Governments) trong đó có Nga, Lào, Iran, Irac, Afghanistan, Algeria, Việt Nam, ....

Điều Kiện Gia Nhập WTO:

Bất cứ quốc gia nào đều có thể gia nhập WTO nhưng phải kỳ thỏa thuận với toàn thể các thành viên cũ. Việc này được thi hành trong các Hiệp định.

Thí dụ như trường hợp Việt Nam, phải kư về thỏa thuận mậu dịch của các nước quan trọng nhất là Hoa Kỳ, Nhật, Úc, Anh, Pháp, Đức và Trung Quốc v́ 7 quốc gia này có tỷ trọng thương mại cao. Thí dụ, Mỹ có trên 2000 tỷ trong khi Việt Nam chỉ có 20 tỷ hàng năm.

Ban Bí Thư:

Ban bí thư của WTO được chủ tọa bởi Tổng Giám Đốc (Director General). Website sau đây liệt kê các chi tiết:

http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org4_e.htm

Tổng Giám Đốc chỉ huy các trưởng ban. Hiện nay. Tổng Giám Đốc là Pascal Lamy.

Các Phụ Tá Tổng Giám Đốc (Deputy Director General) gồm có các chức vụ và trách nhiệm như sau:

Đệ nhất Phụ tá Tổng Giám Đốc là Roderick Abbott - phụ trách về Tái chính, Ngân sách, Quản trị, Nhân sự, Thông tin, Mậu dịch và Môi trường, Kỹ thuật và Hàng rào Quan thuế, Nghiên cứu Chính sách Mậu dịch.

Đệ nhị Phụ Tá Tổng Giám Đốc là Kipkorir Aly Azad Rana - phụ trách về Mậu dịch và Phát triển, trông coi về các nước kém mở mang (Least-Developed Countries), Nghiên cứu Kinh tế và Thống kê, Huấn luyện và Hợp tác Kỹ thuật Kiểm tra.

Đệ tam Phụ Tá Tổng Giám Đốc là Francisco Thompson-Flôres - phụ trách về thu nhận/thương lượng thành viên mới, Nông phẩm và Vệ sinh (thí dụ cá Ba Sa cho hóa chất quá liều lượng nên hiện nay có 3 tiểu bang của Mỹ không chịu cho nhập vô. Tuy nhiên, nếu Việt Nam là một thành viên của tổ chức WTO th́ có thể kiện sự việc này tại Geneva), Quyền lợi Tri thức (Intellectual Property Division), nắm quyền đối ngoại với các tổ chức của các chính phủ hoặc ngoài chính phủ.

Đệ tứ Phụ Tá Tổng Giám Đốc là Rufus Yerxa trông coi về Tư Pháp (Legal Affairs Division) giải quyết các cuộc tranh chấp (Dispute Settlement), Thị trường tham dự (Market Access Division) gồm có Ủy ban về hàng hóa, quyền lợi xâm nhập thị trường, thuế khóa, giá trị quan thuế, những sản phẩm không chịu thuế, giấp phép nhập cảng, nguồn gốc, kiểm tra trước khi gửi hàng.

Phân Khoa Luật Lệ - Chống phá giá (anti-dumping), tiền trợ cấp, về hàng không dân sự, v.v..., Mậu dịch và Tài chánh, sự trả nợ liên hệ giữa Ủy ban Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thê giới (World Bank), sự Mậu dịch đơn giản (Trade Facilitation - simplification of trade procedures), Mậu dịch và đầu tư (Trade Investment), Mậu dịch Dịch vụ (Trade in Services) GATS - General Agreement Trade Service.

(c̣n tiếp)


 

 

Tham khảo:

Trong việc hoàn tất loạt bài này, tác giả dựa theo trí nhớ và đă tham khảo những tài liệu sau đây:

Trước năm 1945: Tham khảo "Việt Nam Sử Lược" của
                           Trần Trọng Kim

Sau năm 1945:  Tham khảo của những người đă
                         sống trong những thời đó thí dụ muốn
                         biết việc thi cử trong khoảng 60-75 th́
                         hỏi những thí sinh và các giáo sư
                         trong khoảng thời gian đó.

Các Websites liên hệ được trích dẫn trong những bài viết.

Tác giả rất cần ư kiến của các chuyên gia về cách học tập và thi cử ở các trường Đại Học qua mọi thời đại thí dụ như về Y Khoa cần ư kiến của các Bác Sĩ đă từng tốt nghiệp ở Đại Học Việt Nam, Nha Khoa cần các Nha Sĩ, Dược Khoa cần Dược Sĩ, Luật Khoa cần các vị tốt nghiệp trường Luật và tất cả các trường khác tại Việt Nam,… Mong toàn thể quư vị góp ư kiến v́ không một ai có thể biết tất cả các bộ môn được. Cám ơn quư vị.

 

Nguyễn Văn Thành
       
9/9/
2005
      (c̣n tiếp)